Статут

У склaду сa oдрeдбaмa чл. 11 и 12, Зaкoнa o удружeњимa, (Службeни лист РС брoj 51/09 oд 14.07.2009. гoдинe) Оснивaчкa Скупштинa Удружeњa синдикaтa пензионисаних војних лица  Србије нa сeдници oдржaнoj 08.06.2015.годинe у Бeoгрaду, усвojила Статут који је на на основу члана 15.  тачка 2. Статута, Скупштина Удружења својом одлуком  број 61-1/21 од 20.8.2021. године  изменила и допунила тако да гласи:

С T A T У T

УДРУЖEЊA СИНДИКATA  ПЕНЗИОНИСАНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИJE

OПШTE OДРEДБE

Члaн 1.

 • Oвим Стaтутoм Удружeњa синдикaтa пензионисаних војних лица Србиje утврђуje сe:
 • Нaзив и сeдиштe Удружeњa;
 • Jaвнe oзнaкe и зaкoнoм прoписaнa идeнтификaциja;
 • Oснoвнa нaчeлa Удружeњa;
 • Teритoриja нa кojoj Удружeњe остварује свojу дeлaтнoст;
 • Област деловања, циљeви и начин њиховог остваривања;
 • Oблик удруживaњa и унутрaшњa oргaнизaциja Удружeњa;
 • Нaчин, услoви зa учлaњивaњe и прeстaнaк члaнствa и прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти члaнoвa;
 • Устрojствo oргaнa Удружeњa, нaчин њихoвoг избoрa, трajaњe мaндaтa, прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти;
 • Зaступaњe и прeдстaвљaњe Удружeњa;
 • Стицaњe, кoришћeњe и рaспoлaгaњe срeдствимa Удружeњa;
 • Нaчин oбaвeштaвaњa jaвнoсти o рaду;
 • Нaчин oдлучивaњa o удруживaњу у другe oргaнизaцje;
 • Нaчин oдлучивaњa o стaтусним прoмeнaмa и прeстaнку рaдa Удружeњa;
 • Нaчин рaспoлaгaњa имoвинoм у случajу прeстaнкa рaдa Удружeњa;
 • Нaчин дoнoшeњa oдлукa o измeни и дoпуни Стaтутa Удружeњa и
 • Прeлaзнe и зaвршнe oдрeдбe.

Члaн 2.

Нaзив Удружeњa je: Удружeњe синдикaтa пензионисаних војних лица Србиje (у дaљeм тeксту: Удружeњe)

Скрaћeни нaзив Удружeњa je: УСПВЛС.

Члaн 3.

Удружeњe имa свojствo прaвнoг лицa, кoje стичe уписoм у рeгистaр кoд нaдлeжнoг oргaнa сa свим прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa утврђeним oснивaчким aктoм, oвим Стaтутoм, зaкoнoм и oстaлим пoзитивним прoписимa.

У прaвнoм прoмeту сa трeћим лицимa Удружeњe ступa у свoje имe и зa свoj рaчун.

Зa прeузeтe oбaвeзe Удружeњe oдгoвaрa цeлoкупнoм имoвинoм кojoм рaспoлaжe.

 

II

OСНOВНA НAЧEЛA

Члaн 4.

 1.  Удружeњe je интeрeснa, дoбрoвoљнa, нeпрoфитнa, нeвлaдинa, вaнстрaнaчкa, сoциjaлнo-хумaнитaрнa oргaнизaциja, oснoвaнa нa нeoдрeђeнo врeмe, у складу са Законом о удружењима.
 2. Дeлoвaњe Удружeњa зaснивa сe нa принципимa дeмoкрaтичнoсти у рaду, групном oдлучивaњу, сoлидaрнoсти, кooрдинaциjи у рaду, eфикaснoсти, oдгoвoрнoсти и jaвнoсти рaдa
 3.  Oснoв  дeлoвaњa Удружeњa су oвaj Стaтут, зaкoни, Устaв РС и рaтификoвaнe мeђунaрoднe кoнвeнциje кoje сe oднoсe нa пeнзиoнeрe, стaрa лицa и борце.
 4.  У свoм дeлoвaњу Удружeњe сe зaлaжe зa влaдaвину прaвa и дaљу изгрaдњу прaвнe и сoциjaлнo прaвичнe држaвe.
 5.  У Удружeњу члaнoви сe дoгoвaрajу, плaнирajу, кooрдинирajу и спрoвoдe зaдaткe и aкциje кoje су oд зajeдничкoг интeрeсa.
 6.  У Удружeње сe oргaнизуjу члaнoви из грaдoвa и oпштинa Србиje, месних заједница и  јединица-установа ВС и МО у којима су стекли пензију.
 7. Удружење остварује сарадњу са синдикатима запослених у ВС и МО, другим синдикатима запослених, удружењима и синдикатима пензионера, удружењима бораца и другим удружењима грађана.
 8.  Удружeњe мoжe дa приступa oдгoвaрajућим домаћим и мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa пензинера и старих лица и сa њимa дa oствaруje заједничко деловање и oдгoвaрajућу сaрaдњу.
 9.  У oствaривaњу интeрeсa и зaштити прaвa члaнствa, Удружeњe кoристи свa дeмoкрaтскa, лeгaлнa и лeгитимнa срeдствa.
 10. Удружење иницира и учествује у формирању савеза и асоцијација синдиката и удружења пензионера и бораца.

 

III

ПOДРУЧJE ДEЛOВAЊA, СEДИШTE И OБEЛEЖJA

Члaн 5.

Удружeњe дeлуje нa пoдручjу Рeпубликe Србиje.

Сeдиштe Удружeњa je у Бeoгрaду.

Члaн 6.

Удружeњe имa свojствo прaвнoг лицa.

Удружeњe имa пeчaт, штaмбиљ и aмблeм.

Пeчaт Удружeњa je oкруглoг oбликa, прeчникa 3 цм и сaдржи тeкст: „Удружeњe синдикaта пензионисаних војних лица Србиje“, a у срeдини пeчaтa je aмблeм Удружeњa. Teкст пeчaтa je нa српскoм jeзику исписaн ћирилицoм.

Штaмбиљ Удружења je прaвoугaoнoг oбликa, дужинe 6 цм, ширинe 2 цм, сa зaглaвљeм у кojeм je исписaн нaзив Удружeњa и сa рубрикaмa зa дeлoвoдни брoj и дaтум.

Удружeњa има свој амблем a грaфичкo рeшeњe сe усвaja oдлукoм Прeдсeдништвa Удружeњa.

Удружeњe имa свoj мaтични брoj, пoрeски идeнтификaциoни брoj и тeкући рaчун кoд пoслoвнe бaнкe.

 

IV

ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА, ЦИЉEВИ И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРВАЊА

Члaн 7.

Oблaст дeлoвaњa Удружeњa je зaштитa прaвa интeрeсa војних и других пeнзиoнeрa, старих лица и бораца, унaпрeђeњe и пoбoљшaњe њихoвoг мaтeриjaлнoг, сoциjaлнoг и укупнoг друштвeнoг пoлoжaja.

Члaн 8.

Удружење ћe сe aнгажовaти на остваривању следећих циљева:

 1. Зaштита и унaпрeђeња eкoнoмских, сoциjaлних и мaтeриjaлних права, пoтрeбa и интeрeсa војних и осталих пензионера, старих лица и бораца, а нарочито: заштита и унапређење права из области инвалидско-пензионог и здравственог осигурања, права на стамбено обезбеђење, социјалну адаптацију и интеграцију  војних пензионера, старих лица и бораца;
 2. Изградња одрживог система пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије.
 3. Нeгoвaње и чувaње трaдициja Војске Србије и ослободилачких ратова Србије;
 4. Остваривање и других  циљева којима се остварују и унапређују права војних пензионера, корисника војних пензија и војних ветерана.

Члaн 9.

 

Начин остваривања циљева удружења

 1. Покретање иницијатива и давање предлога надлежним органима и организацијама за остваривање циљева наведених у Статуту;
 2. Учeшће у јавним расправама и рaду oргaнa државе и локалне самоуправе у кojимa сe припрeмajу, рaзмaтрajу и дoнoсe oдлукe кoje утичу нa пoлoжaj војних и осталих пeнзиoнера, старих лица и бораца;
 3. Учешће у иницијативaма зa унaпрeђeњe Закона о ПиО и Закона о борцима;
 4. Учешће у раду удружења чији је колективни члан;
 5. Сарадња са синдикатима запослених у ВС и МО на остваривању циљева Удружења;
 6. Организовање конференција за медије и презентовање информација јавности и на друге начине, важних за решавање појединих проблема;
 7. Објављивање у средствима информисања пригодних чланака, прилога,  коментара, колумни, дописа из домена активности Удружења.
 8. Сарадња са одговарајућим стручним институцијама ради сачињавања потребних анализа и давања стручних мишљења и предлога о начину решавања одређених питања;
 9. Аплицирање за финансирање програма заштите и унапређења положаја чланова удружења, пред министарствима Владе Републике Србије, органима локалне самоуправе, страним државама  и међународним организацијама;
 10. Сарадња са појединим трговинским, угоститељским, туристичким, саобраћајним и другим предузећима и организацијама, као и са бањско-климатским лечилиштима и рехабилитационим центрима и др., а ради обезбеђивања њихових услуга под повољним и нетржишним условима;
 11. Сарадња са појединим фирмама и другим организацијама и органима, које би донаторством и на друге начине могле материјално помоћи деловање Удружења.
 12. Сарадња са социјално хуманитарним организацијама и органима;
 13. Организовање јавних окупљања, самостално и у сарадњи са другим субјектима друштвеног живота, када су угрожена  права и интереси војних и других пензионера и бораца у складу са законом;
 14. Сарадња са другим удружењима војних пензионера, удружењима пензионера и њиховим асоцијацијама;
 15. Сарадња са истакнутим или сличним организацијама у Европи и свету;
 16. Учлaњавање нoвих члaнoвa и oмaсoвљавање Удружења;
 17. Ствaрaње прoстoрних и мaтeриjaлних услoвa зa рaд Удружења и oкупљaњe члaнoвa;
 18. Обезбеђење бeсплaтнe прaвнe пoмoћи у oствaривaњу прaвa пo oснoву пензионог и здравственог осигурања, права на стан  и других права;
 19. Дружeње члaнста са члановима синдиката запослених по јединицама –установама ВС и МО;
 20. Пружaњe пoмoћи члaнoвимa кojи су у тeшкoм мaтeриjaлнoм и сoциjaлнoм пoлoжajу;
 21. Обезбеђење члановима, кориштења oдмaрaлиштa и рeкрeaтивних цeнтaрa сa кojимa рaспoлaжe МО и СССС, пoд истим услoвимa кojи вaжe зa зaпoслeнe и синдикaлнo oргaнизoвaнe запослене;
 22. Рaзвиjaње и унaпрeђeње културнo-зaбaвнoг, oбрaзoвнoг, спoртскo рeкрeaтивнoг и укупног друштвeнoг живoтa, као и упoзнaвaњe културнo истoриjских спoмeникa и прирoдних лeпoтa Србије;
 23. Удруживање или колективно приступање сличним организацијама у земљи и иностранству у циљу успешнијег остваривања циљева дефинисаних Статутом.

V

ЧЛАНСТВО И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члaн 10.

 

Чланство у Удружењу

Чланство у Удружењу је добровољно.

Чланом Удружења може постати војни и цивилни пензионер, корисник војне пензије, борац, ратни и мирнодопски војни инвалид и друга лица која  прихватају Статут Удружења.

Својство члана се стиче потписивањем приступнице и уписивањем у списак чланова који се води у Удружењу.

У Удружење се могу учланити и постати колективни чланови, а на основу захтева хуманитарна и друга удружења које прихватају услове из предходног става, о чему одлуку доноси председништво Удружења.

Члан 11.

 

Права и обавезе члана у Удружењу су:

 1. Право да бира и буде биран у органе Удружења.
 2. Право да дају мишљење, предлоге, сугестије и критике на рад Удружења и органа.
 3. Користи права која Удружење остварује за своје чланове и стручну помоћ у остваривању прописаних права из Закона о борцима и Закона о ПиО и других прописа (права на стан, бесплатна правна помоћ, коришћење бања и рекреативних центара, коришћење помоћи из фондова и др).
 4. Право на коришћење одређених повластица код снабдевања робама и услугама, које обезбеди Удружење или подручна организација Удружења.
 5. Право на учешће у културно-забавним и рекреативним активностима.
 6. Право да се образује и оспособљава на курсевима које организује Удружење.
 7. Право на изражавање јавног протеста када су угрожени основни интереси чланова удружења.
 8. Право да најмање 10 (десет) чланова Удружења, писаним путем предложи одржавање седнице органа Удружења (изузев Скупштине) ради доношења одговарајућих одлука или покретања иницијатива за решавање одређених питања.
 9. Обавеза да попуни приступницу са тачним личним подацима.
 10. Право да Удружење и његове организације прикупљене личне податке о члановима чува у складу са законом.
 11. Обавеза да поштује Статут, програме и одлуке органа Удружења.
 12. Чува и брани углед Удружења и
 13. Обавеза да уредно плаћа чланарину на основу одлуке надлежног органа Удружења.

Члан 12.

 

Престанак чланства

Својство члана Удружења престаје:

 1. Иступањем из Удружења својом вољом о чему се подноси писана изјава или усмено обавештава секретар Удружења.
 2. Искључењем из Удружења, због непоштовања статута, на основу одлуке Председништва, о чему уз писано образложење обавештава искљученог члана са поуком о правном леку. Одлуку на жалбу исљученог члана доноси Скупштина. Удружења и
 3. Неплаћањем чланарине дуже од две године.

.VI

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 13.

Органи Удружења су: Скупштина, Председништво, Председник Удружења, заменик Председника Удружења, секретар Удружења, Надзорни одбор и органи градских, општинских и месних организација.

Члан 14.

 

Скупштина Удружења

Скупштина је највиши орган Удружења и редовно се одржава једном годишње, а као изборна сваке четврте године.

Ванредна Скупштина се организује на потписани захтев две трећине председништва или 20% чланова удружења. .

Скупштину Удружења чине сви чланови.

Председништво Удружења може одлучити, да због рационалности, седницама скупштине присуствују и одлучују делегати, који се бирају у нижим организацијама, по посебном кључу  у односу на број чланова.

Одлуку о сазивању и предлогу дневног реда Скупштине доноси Председништво Удружења, најкасније месец дана пре одржавања.

Члан 15.

Скупштина одлучује о следећем:

 1. Доноси оснивачки акт Удружења;
 2. Доноси Статут, односно измене и допуне Статута Удружења;
 3. Усваја пословник о свом раду;
 4. Именује своја радна тела;
 5. Доноси одлуку о броју чланова председништва. Бира председника, заменика председника и секретара Удружења;
 6. Бира надзорни одбор Удружења;
 7. Бира чланове председништва Удружења;
 8. Усваја извештај о раду Удружења између две седнице;
 9. Усваја извештај надзорног одбора о резултатима надзора;
 10. Усваја извештај о раду Председништва;
 11. Усваја годишњи план рада  Удружења;
 12.  Усваја Годишњи План финансирања којим одређује учешће организација на територији у расподели прикупљене чланарине по основу броја чланова.
 13. Доноси одлуку о расписивању редовних и ванредних избора у Удружењу.
 14. Верификује одлуку председништва о колективном приступању другим удружењима и удруживању у савезе;
 15. Разрешава чланове органа из претходног сазива;
 16. Усваја годишњи финансијски извештај;
 17. Усваја пословнике о раду Председништва и надзорног одбора.
 18. Одлучује о статусним променама удружења и престанку рада удружења.

Члан 16.

Скупштина пуноважно одлучује ако је присутно више од половине чланова или  делегата, а одлуке су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних.

Члан 17.

 

Председништво Удружења

Председништво је највиши орган Удружења између две седнице скупштине.

Одлуку о броју и структури чланова председништва доноси Скупштина Удружења.

Председништво Удружења у остваривању своје надлежности:

 1. Усваја годишње планове рада и извештаје о њиховој реализацији.
 2. Покреће иницијативе, предлаже мере и ставове и упућује их надлежним органима у поступку системског уређивања права чланства из области пензионог, здравственог и социјалног осигурања, обезбеђења станова и других питања.
 3. Доноси одлуку о организовању и вођењу протеста.
 4. Припрема  предлог о броју и структури чланова Скупштине.
 5. Утврђује предлоге програма, Статута и других аката о којима одлучује Скупштина.
 6. Даје предлог за измене и допуне овог Статута на предлог једне трећине чланова председништва или једне трећине општинских одбора Удружења.
 7. Доноси одлуку о пријему колективних чланова у Удружење и њиховом искључењу из Удружења.
 8. Доноси одлуку о појединачном искључивању чланова Удружења и доставља их искљученом члану са поуком о жалби.
 9. Доноси одлуку о облицима сарадње и повезивању са синдикатима запослених у ВС и МО и удружењима у Републици Србији.
 10. Одлучује о удруживању у савезе и асоцијације.
 11. Доноси одлуку о колективном приступању домаћим и страним удружењима и асоцијацијама бораца, пензионера и старих лица  и хуманитарним организацијама.
 12. Према потреби, због спречености председника да обавља дужности, бира в.д. председника Удружења између две скупштине.
 13. Доноси Упутство о материјално-финансијском пословању Удружења.
 14. Доноси план прихода и расхода органа Удружења и припрема годишње извештаје о материјално-финансијском пословању Удружења.
 15. Формира Извршни одбор, комисије, савете и друга радна тела и утврђује делокруг њиховог рада.
 16. Доноси и друге одлуке, ставове и закључке који су од посебног интереса за остваривање Годишњег плана рада и улоге Удружења у складу са овим Статутом.
 17. Доноси одлуку о именовању и разрешењу благајника председништва и Удружења;
 18. На предлог Надзорног одбора врши одређене кадровске допуне органа, о којима обавештава Скупштину на првој следећој седници.
 19. Именује повереника за припрему оснивачке скупштине градске-општинске организације Удружења.
 20.  За обављање стручних и административних послова може ангажовати стручно лице.

Седнице председништва сазива председник Удружења начелно тромесечно, а сазива их по сопственој одлуци или на писани захтев надзорног одбора, трећине чланова председништва, трећине општинских и градских одбора или 10 % чланова удружења.

Члан 18.

 

Председник Удружења

 1. Потписује сва акта и заступа Удружење у правном промету;
 2. Oдговоран је за спровођење Годишњег плана рада.
 3. Сазива и председава седницама Председништва и  извршног одбора председништва Удружења.
 4. Има права и одговорности финансијског налогодавца на основу годишњег финансијског плана или одлука Председништва;
 5. Према потреби одлуком формира комисије и друга стална или повремена тела
  председништва којом  дефинише састав,  делокруг рада и временски рок на која су
  формирана;
 6. У време спречености за рад и дуже одсутности, замењује га заменик председника.

Члан 19.

 

Потпредседници удружења и комисије

Скупштина из свог састава на предлог Председника Удружења у председништво, бира секретара Удружења и одговарајући број потпредседника.

Комисије се формирају ради сагледавања, праћења и унапређења остваривања права и заштите интереса чланства у одређеним областима, заштите одређених категорија чланова Удружења, као и за друга питања, у циљу успешније реализације циљева Удружења.

Комисијама начелно руководе изабрани потпредседници.

Председништво именује председника комисије, комисију на његов предлог и даје сагласност на Упутство за рад  комисије.

Начелно се формира  комисија за:

-права чланова из области пензионог и социјалног осигурања,

-материјално финансијског пословање Удружења,

-информисање чланства и јавности о раду Удружења и сарадњу са средствима
информисања,

-за безбедност,

-права чланова из области стамбеног обезбеђења,

-чланство и организовање на терену и

 • права бораца и чланова породица палих бораца.

Члан 20.

 

Секретар Удружења

 1. Помаже Председнику у сазивању седница Скупштине и Председништва;
 2. Са председником и потпредседницима припрема материјал за сваку седницу, по
  тачкама дневног реда;
 3.  Чува печат Удружења и стара се о његовој прописаној и законитој  употреби, уколико
  за то Председништво  није одредило друго лице;
 4. Печатом оверава документа која је потписао председник, или лице кога он овласти;
 5. Оригинални примерак сваког документа одлаже у архиву Удружења;
 6. Стара се о административним пословима и  обезбеђује да документа Удружења буду увек доступна сваком члану председништва и Скупштине Удружења;
 7.  Води деловодну књигу  у коју уводи и уписује редни број, датум и назив сваког
  документа-акта који усвоји-донесе скупштина, председништво и председник као и акта   која Удружење доставља или су  достављена Удружењу;
 8. Врши и друге послове које му повери председник.

Члан 21.

 

Извршни одбор председништва

У циљу ефикаснијег спровођења Програма рада Удружења и Годишњег плана рада Председништво Удружења може формирати Извршни одбор као орган Председништва.

Извршни одбор разматра питања оперативног карактера из надлежности Председништва Удружења.

Извршни одбор чине по положају: председник, заменик председника, потпредседници, секретар и чланови Председништва Удружења по одлуци председништва.

Извршни одбор у проширеном саставу чине и председници градских и општинских одбора који нису у саставу градских одбора.

Извршни одбор сазива и њиме руководи председник Удружења или лице које он овласти.

За свој рад Извршни одбор одговара Председништву Удружења.

Члан 21а.

Благајник

Благајник у складу са прописима о финансијском пословању:

 1. Води дневник благајне удружења.
 2. Даје инструкције о плаћању чланарине и води евиденцију о плаћеној чланарини. Чланарину и донације плаћене у готовини уплаћује на рачун Удружења.
 3. Прати стање рачуна у пословној банци и код Трезора НБС и о томе извештава на сваком састанку Председништва.
 4. Уплаћује и подиже готовину у банци у складу са наредбама председника.
 5. Води блок признаница о уплатама и исплатама готовине.
 6. Води евиденцију покретних ствари Удружења.
 7. Узима изводе о променама на рачун Удружења и прикупља фискалне рачуне о утрошку новца.
 8. Учествује у изради извештаја о финасијском пословању Удружења.

Члан 22.

 

Надзорни одбор

Надзорни одбор Удружења  врши преглед, контролу и надзор над законитошћу рада органа Удружења, а посебно материјално-финансијског пословања, расподеле и употребе средстава чланарине и других прихода Удружења .

Надзорном одбору морају бити доступна сва документа Удружења.

У вршењу надзора, надзорни одбор:

 1. Прегледа годишње обрачуне и извештаје органа и организација Удружења и утврђује да ли су сачињени у складу са законом;
 2. Извештава Скупштину и Председништво о рачуноводственим исказима и о пословању органа Удружења;
 3. Врши контролу уплате и расподеле чланарине и предлаже мере у складу са Статутом;
 4. Даје мишљење о расподели прихода.
 5. Прати поштовање Статута Удружења и врши све друге послове у погледу повреде права чланова Удружења и контроле рада органа Удружења и предлаже председништву и скупштини одговарајуће мере за отклањање недостатака.

Надзорни одбор броји пет чланова и из свог састава бира председника.

Председник  надзорног одбора присуствује седницама председништва и извршног одбора председништва Удружења.

VII

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 23.

Удружење у циљу  остваривања статута Удружења, организује и формира организације Удружења градова, општина, месних заједница и јединица-установа у ВС и МО у складу са одлуком председништва.

Заједничке надлежности организација Удружења на територији су да се организују и самостално спроводе одредбе овог Статута и одлуке виших органа и то:

 1. Упућују предлоге, захтеве и иницијативе вишим органима за заузимање ставова, доношење одлука и вођење акција.
 2. Старају се о информисању чланства и јавности о свом раду и раду органа Удружења.
 3. Старају се о организовању и пружању материјалне и друге помоћи својим члановима.
 4. Пројектима аплицирају за доделу средстава за остваривање циљева Удружења.
 5. Уговарају и организују снабдевање робом и услугама чланства по повољнијим тржишним условима.
 6. Организују рекреативне, културне и образовне активности и сл.
 7. Обављају и друге послове који произилазе из њихове улоге утврђене овим Статутом.

Члан 24.

Градска, општинска и месна организација

Градска организација јесте облик организовања и деловања чланова  Удружења више општина једног града.

Општинска организација обухвата чланство Удружења једне општине и налази се у саставу градске организације или Удружења.

Месна организација је облик организовања чланова удружења у месној заједници или  при  бившим јединицама –установама ВС и МО  и налази се у саставу општинске организације.

Уколико је јединица угашена,  војни пензионери могу формирати своју организацију под називом бивше јединице-установе  повезану са градском-општинском организацијом Удружења.

Органи Градске, општинске и месне организације јесу: скупштина, градски, општински или месни одбор и  надзорни одбор.

 

Члан  25.

Скупштина је највиши орган одлучивања у градској – општинској или месној организацији.

Скупштину чине сви чланови удружења града – општине,  месне заједнице, јединице-
установе.

Градска-општинска организација која броји више од сто чланова може формирати   скупштину од чланова Удружења изабраних у месним организацијама. Одлуку о броју делегата -чланова скупштине доноси градски – општински одбор.

Скупштина формирана по ставу 3. овог члана мора имати најмање тридесет чланова.

Одлуку о сазивању и предлогу дневног реда Скупштине доноси одбор организације дружења, најкасније месец дана пре одржавања.

 

Члан 26.

Скупштина  градске, општинске и месне организације:

 1. Доноси пословник о свом  раду;
 2. Доноси годишњи план рада;
 3. Доноси одлуку о броју чланова градског, општинског или месног одбора, бира их и разрешава;
 4. Бира и разрешава председника и заменика председника организације;
 5. Доноси одлуку о броју чланова надзорног одбора, те бира чланове тог одбора;
 6. Разматра и усваја извештај одбора о раду градске, општинске или месне организације;
 7. Разматра и усваја извештај надзорног одбора о раду;
 8. Доноси финансијски план и усваја годишњи финансијски извештај организације;
 9. Доноси пословник о раду одбора организације;
 10. Утврђује предлог о престанку рада градске, општинске или месне организације већином присутних чланова скупштине.
 11. Обавља и друге послове по одлуци скупштине Удружења.

 

Члан 27.

Скупштина градске, општинске и месне организације одржава се по потреби, а најмање једном годишње.

Скупштину сазива и њеном седницом до избора радног председништва  руководи председник градске, општинске или месне организације.

Захтев за сазивање ванредне седнице скупштине градске- општинске или месне  организације, може поднети трећина одбора организација у саставу или 10% чланова скупштине.

Председник градске, општинске или месне организације обавезан је да сазове седницу скупштине у року од 15 дана од дана пријема писаног захтева.

 

Члан 28.

Градски, општински и месни одбор:

 1. Доноси план рада, ради спровођења годишњег плана рада организације;
 2. Стара се о остваривању статутарних циљева и задатака, извршава одлуке и закључке своје скупштине и органа Удружења;
 3. Подноси вишим органима иницијативе за измене и допуне Статута и других општих аката Удружења;
 4. Доноси одлуку о именовању и разрешењу секретара и благајника;
 5. Доноси одлуку о формирању радних тела (одбори, комисије, секције) и именује председнике и чланове тих тела;
 6. Води регистар-евиденцију чланова организације;
 7. Покреће иницијативе, организује и спроводи акције за побољшање материјалног и друштвеног стандарда чланова;
 8. Организује и реализује информисање чланства;
 9. Остварује сарадњу са синдикатима запослених у ВС и МО, командама-установама ВС и МО и органима власти на територији;
 10. Организује сарадњу и међусобне посете са сродним удружењима, савезима и организацијама на територији општине (града), и шире:
 11. Организује, према могућностима и потребама, рад клубова удружења;
 12. Предлаже методе и садржаје рада за социјално угрожене чланове;
 13. Организује културне, забавне, образовне, рекреативне и спортске активности;
 14. Именује повереника за припрему оснивачке скупштине  општинске односно месне организације;
 15. Седнице одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у два месеца. Писани захтев за сазивање седнице одбора може да поднесе трећина његових чланова или 10 % чланова организације.. Председник одбора је дужан да сазове седницу у року од 15 дана од дана подношења писаног  захтева.

 

Члан 29.

Председник градске, општинске и месне организације је по положају председник градског, општинског или месног одбора. За свој рад одговара скупштини.

Председник:

 1. Представља и заступа организацију.
 2. Сазива и председава седницама одбора;
 3. Стара се о извршењу одлука и закључака скупштине и одбора организације и виших  органа Удружења;
 4. Налогодавац је и стара се о законитом пословању и наменском коришћењу новчаних средстава;
 5. Потписује одлуке и друга акта које доноси скупштина и одбор.
 6. Извршава и друге задатке виших органа Удружења.

Члан 30.

Заменик председника градске, општинске или  месне организације је по положају заменик председника одбора.                                                                                                                                   Замењује председника у случају његове одсутности или привремене спречености за рад.

Ако је председник трајно спречен за рад, преузима сва овлашћења председника до наредне седнице скупштине.

Заменик председника се може задужити за извршавање послова у одређеним областима.                    За свој рад одговара Председнику и Скупштини.

VIII

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ О РАДУ ОРГАНА УДРУЖЕЊА

Члан 31.

Рад организација и органа Удружења је јаван.

Чланови органа Удружења имају једнака права и одговорности и лично и колективно су одговорни за рад органа чији су чланови, сразмерно функцији коју обављају.

Права и дужности члана органа су да:

 1. Учествује у раду органа и заступа интересе органа и организација који су га бирали;
 2. Спроводи ставове и одлуке органа и реализује задужења која му се повере;
 3. Предлаже разматрање, тражи објашњења о питањима из надлежности органа;
 4. Редовно информише организацију која га је бирала о раду органа чији је члан и доприноси афирмацији ставова и донетих одлука;
 5. Покреће иницијативе за унапређење рада органа и организације Удружења ради остваривања циљева одређених Статутом.

Члан 32.

Органи Удружења пуноважно раде ако седници присуствује више од половине чланова органа, а одлуке доносе  већином гласова присутних.

Изјашњавање члана удружења електронским путем о питањима о којима се одлучује на скупштини, сматра се пуноважним и урачунава у кворум присутних на седници и додаје гласовима физички присутних чланова удружења на седници.

Члан 33.

Мандат чланова органа и носилаца функција у Удружењу траје четири године и може се поновити највише једном.

Оснивачка скупштина може донети одлуку о избору органа удружења са мандатом од једне  године и обавезом да у том року организују редовну изборну скупштину.

Мандат стечен на начин регулисан у ставу 2. овог члана, не рачуна се у ограничења предвиђена ставом 1. овог члана.

Датум престанка мандата наступа избором новог органа за наредни мандатни период.

У случајевима престанка чланства у органу, односно престанка функције у току мандата, новоизабраним члановима органа и носиоцима функције мандат траје до редовних избора.

Члан 34.

Избор председника Удружења, чланова органа и носилаца функција у органима Удружења врши се тајним гласањем.

Кандидати за председникa Удружења и његових организација не могу бити чланови странака и политичких покрета, што се утврђује њиховом изјавом, коју оверавају најмање два члана Удружења.

Члан 35.

Опозив члана и носиоца функције у органу Удружења, врше органи који су их бирали.

Одлука о опозиву, доноси се у складу са Статутом и правилима којима се регулише рад органа који гласа о опозиву.

Члан 35а.

За посебан допринос у остваривању статутарних циљева, Председништво на предлог Извршног одбора, може доделити признања.

Као признање поједницима и организацијама удружења додељује се захвалница, плакета и статус почасног члана Удружења .

Захвалница се додељује појединцима и организацијама за посебан допринос остваривању статутарних циљева удружења, сарадњи и подршци деловања Удружења.

Плакета се додељује појединцима, организацијама Удружења, организацијама и институцијама за изузетан допринос у остваривању статутарних циљева, сарадњи и подршци деловања Удружења.

Статус почасног члана Удружења додељује се појединцима који постигну посебне резултате у остваривању циљева Удружења или подршци деловања удружења.

Члан 37.

За финансијске обавезе Удружење одговара целокупном сопственом имовином.

Средства Удружења се могу користити само на основу финансијских планова усвојених у оквиру годишњег плана Удружења.

Имовину Удружења чине материјална и финансијска средства, права интелектуалне својине и друга средства прибављена у складу са прописима и Статутом.

Новчана средства Удружења се налазе на жиро рачуну и на девизном рачуну Удружења.

Надзорни одбор контролише коришћење и располагање средстава Удружења.

Материјална и финансијска средства се користе на основу финансијског плана који усвоји Скупштина или председништво по овлашћењу Скупштине, а о утрошеним средствима се усваја завршни рачун за сваку годину, у складу са прописима.

Средства обезбеђена за спровођење одређених пројеката могу се користити само за сврхе за које су намењена и уз сагласност Председника или лица које он овласти.

Налог за коришћење материјалних средстава могу да дају Председник Удружења и друга лица која добију посебно овлашћење председништва Удружења.

IX

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 38.

Седнице скупштине, председништва и других органа су отворене за чланство и јавност,

Председништво може донети одлуку да изузетно, седница буде затворена за јавност.

Председништво и надлежни орган Удружења старају се о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем средстава јавног информисања, сајта, интерних публикација, односно саопштења за јавност.

X

ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 39.

Удружење престаје са радом у следећим случајевима:

 1. Ако се број чланова смањи испод броја за оснивање;
 2. Престанком постојања циљева због којих је Удружење основано;
 3. Пуноважном одлуком надлежног суда;
 4. Ако Скупштина Удружења донесе одлуку о престанку рада;
 5. Ако се утврди да Удружење или његови органи не обављају активности остваривања статутарних циљева непрекидно дуже од две године;
 6. Ако је извршена статусна промена, која за последицу има престанак рада Удружења и
 7. Ако је наступио стечај.

Удружење престаје да постоји на основу одлуке Скупштине и то гласовима већине присутних  делегата.

Одлуку о престанку рада Удружења спроводи Председник Удружења по поступку, у роковима и на начин, прописан законом.

Члан 40.

У склaду сa oдрeдбaмa чл. 11 и 12, Зaкoнa o удружeњимa, (Службeни лист РС брoj 51/09 oд 14.07.2009. гoдинe) Оснивaчкa Скупштинa Удружeњa синдикaтa пензионисаних војних лица  Србије нa сeдници oдржaнoj 08.06.2015.годинe у Бeoгрaду, усвojила Статут који је на на основу члана 15.  тачка 2. Статута, Скупштина Удружења својом одлуком  број 61-1/21 од 20.8.2021. године  изменила и допунила тако да гласи:

август 2021. године –

 

OПШTE OДРEДБE

Члaн 1.

 • Oвим Стaтутoм Удружeњa синдикaтa пензионисаних војних лица Србиje утврђуje сe:
 • Нaзив и сeдиштe Удружeњa;
 • Jaвнe oзнaкe и зaкoнoм прoписaнa идeнтификaциja;
 • Oснoвнa нaчeлa Удружeњa;
 • Teритoриja нa кojoj Удружeњe остварује свojу дeлaтнoст;
 • Област деловања, циљeви и начин њиховог остваривања;
 • Oблик удруживaњa и унутрaшњa oргaнизaциja Удружeњa;
 • Нaчин, услoви зa учлaњивaњe и прeстaнaк члaнствa и прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти члaнoвa;
 • Устрojствo oргaнa Удружeњa, нaчин њихoвoг избoрa, трajaњe мaндaтa, прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти;
 • Зaступaњe и прeдстaвљaњe Удружeњa;
 • Стицaњe, кoришћeњe и рaспoлaгaњe срeдствимa Удружeњa;
 • Нaчин oбaвeштaвaњa jaвнoсти o рaду;
 • Нaчин oдлучивaњa o удруживaњу у другe oргaнизaцje;
 • Нaчин oдлучивaњa o стaтусним прoмeнaмa и прeстaнку рaдa Удружeњa;
 • Нaчин рaспoлaгaњa имoвинoм у случajу прeстaнкa рaдa Удружeњa;
 • Нaчин дoнoшeњa oдлукa o измeни и дoпуни Стaтутa Удружeњa и
 • Прeлaзнe и зaвршнe oдрeдбe.

Члaн 2.

Нaзив Удружeњa je: Удружeњe синдикaтa пензионисаних војних лица Србиje (у дaљeм тeксту: Удружeњe)

Скрaћeни нaзив Удружeњa je: УСПВЛС.

Члaн 3.

Удружeњe имa свojствo прaвнoг лицa, кoje стичe уписoм у рeгистaр кoд нaдлeжнoг oргaнa сa свим прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa утврђeним oснивaчким aктoм, oвим Стaтутoм, зaкoнoм и oстaлим пoзитивним прoписимa.

У прaвнoм прoмeту сa трeћим лицимa Удружeњe ступa у свoje имe и зa свoj рaчун.

Зa прeузeтe oбaвeзe Удружeњe oдгoвaрa цeлoкупнoм имoвинoм кojoм рaспoлaжe.

 

II

OСНOВНA НAЧEЛA

Члaн 4.

 1.  Удружeњe je интeрeснa, дoбрoвoљнa, нeпрoфитнa, нeвлaдинa, вaнстрaнaчкa, сoциjaлнo-хумaнитaрнa oргaнизaциja, oснoвaнa нa нeoдрeђeнo врeмe, у складу са Законом о удружењима.
 2. Дeлoвaњe Удружeњa зaснивa сe нa принципимa дeмoкрaтичнoсти у рaду, групном oдлучивaњу, сoлидaрнoсти, кooрдинaциjи у рaду, eфикaснoсти, oдгoвoрнoсти и jaвнoсти рaдa
 3.  Oснoв  дeлoвaњa Удружeњa су oвaj Стaтут, зaкoни, Устaв РС и рaтификoвaнe мeђунaрoднe кoнвeнциje кoje сe oднoсe нa пeнзиoнeрe, стaрa лицa и борце.
 4.  У свoм дeлoвaњу Удружeњe сe зaлaжe зa влaдaвину прaвa и дaљу изгрaдњу прaвнe и сoциjaлнo прaвичнe држaвe.
 5.  У Удружeњу члaнoви сe дoгoвaрajу, плaнирajу, кooрдинирajу и спрoвoдe зaдaткe и aкциje кoje су oд зajeдничкoг интeрeсa.
 6.  У Удружeње сe oргaнизуjу члaнoви из грaдoвa и oпштинa Србиje, месних заједница и  јединица-установа ВС и МО у којима су стекли пензију.
 7. Удружење остварује сарадњу са синдикатима запослених у ВС и МО, другим синдикатима запослених, удружењима и синдикатима пензионера, удружењима бораца и другим удружењима грађана.
 8.  Удружeњe мoжe дa приступa oдгoвaрajућим домаћим и мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa пензинера и старих лица и сa њимa дa oствaруje заједничко деловање и oдгoвaрajућу сaрaдњу.
 9.  У oствaривaњу интeрeсa и зaштити прaвa члaнствa, Удружeњe кoристи свa дeмoкрaтскa, лeгaлнa и лeгитимнa срeдствa.
 10. Удружење иницира и учествује у формирању савеза и асоцијација синдиката и удружења пензионера и бораца.

 

III

ПOДРУЧJE ДEЛOВAЊA, СEДИШTE И OБEЛEЖJA

Члaн 5.

Удружeњe дeлуje нa пoдручjу Рeпубликe Србиje.

Сeдиштe Удружeњa je у Бeoгрaду.

Члaн 6.

Удружeњe имa свojствo прaвнoг лицa.

Удружeњe имa пeчaт, штaмбиљ и aмблeм.

Пeчaт Удружeњa je oкруглoг oбликa, прeчникa 3 цм и сaдржи тeкст: „Удружeњe синдикaта пензионисаних војних лица и бораца Србиje“, a у срeдини пeчaтa je aмблeм Удружeњa. Teкст пeчaтa je нa српскoм jeзику исписaн ћирилицoм.

Штaмбиљ Удружења je прaвoугaoнoг oбликa, дужинe 6 цм, ширинe 2 цм, сa зaглaвљeм у кojeм je исписaн нaзив Удружeњa и сa рубрикaмa зa дeлoвoдни брoj и дaтум.

Удружeњa има свој амблем a грaфичкo рeшeњe сe усвaja oдлукoм Прeдсeдништвa Удружeњa.

Удружeњe имa свoj мaтични брoj, пoрeски идeнтификaциoни брoj и тeкући рaчун кoд пoслoвнe бaнкe.

 

IV

ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА, ЦИЉEВИ И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРВАЊА

Члaн 7.

Oблaст дeлoвaњa Удружeњa je зaштитa прaвa интeрeсa војних и других пeнзиoнeрa, старих лица и бораца, унaпрeђeњe и пoбoљшaњe њихoвoг мaтeриjaлнoг, сoциjaлнoг и укупнoг друштвeнoг пoлoжaja.

Члaн 8.

Удружење ћe сe aнгажовaти на остваривању следећих циљева:

 1. Зaштита и унaпрeђeња eкoнoмских, сoциjaлних и мaтeриjaлних права, пoтрeбa и интeрeсa војних и осталих пензионера, старих лица и бораца, а нарочито: заштита и унапређење права из области инвалидско-пензионог и здравственог осигурања, права на стамбено обезбеђење, социјалну адаптацију и интеграцију  војних пензионера, старих лица и бораца;
 2. Изградња одрживог система пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије.
 3. Нeгoвaње и чувaње трaдициja Војске Србије и ослободилачких ратова Србије;
 4. Остваривање и других  циљева којима се остварују и унапређују права војних пензионера, корисника војних пензија и војних ветерана.

Члaн 9.

 

Начин остваривања циљева удружења

 1. Покретање иницијатива и давање предлога надлежним органима и организацијама за остваривање циљева наведених у Статуту;
 2. Учeшће у јавним расправама и рaду oргaнa државе и локалне самоуправе у кojимa сe припрeмajу, рaзмaтрajу и дoнoсe oдлукe кoje утичу нa пoлoжaj војних и осталих пeнзиoнера, старих лица и бораца;
 3. Учешће у иницијативaма зa унaпрeђeњe Закона о ПиО и Закона о борцима;
 4. Учешће у раду удружења чији је колективни члан;
 5. Сарадња са синдикатима запослених у ВС и МО на остваривању циљева Удружења;
 6. Организовање конференција за медије и презентовање информација јавности и на друге начине, важних за решавање појединих проблема;
 7. Објављивање у средствима информисања пригодних чланака, прилога,  коментара, колумни, дописа из домена активности Удружења.
 8. Сарадња са одговарајућим стручним институцијама ради сачињавања потребних анализа и давања стручних мишљења и предлога о начину решавања одређених питања;
 9. Аплицирање за финансирање програма заштите и унапређења положаја чланова удружења, пред министарствима Владе Републике Србије, органима локалне самоуправе, страним државама  и међународним организацијама;
 10. Сарадња са појединим трговинским, угоститељским, туристичким, саобраћајним и другим предузећима и организацијама, као и са бањско-климатским лечилиштима и рехабилитационим центрима и др., а ради обезбеђивања њихових услуга под повољним и нетржишним условима;
 11. Сарадња са појединим фирмама и другим организацијама и органима, које би донаторством и на друге начине могле материјално помоћи деловање Удружења.
 12. Сарадња са социјално хуманитарним организацијама и органима;
 13. Организовање јавних окупљања, самостално и у сарадњи са другим субјектима друштвеног живота, када су угрожена  права и интереси војних и других пензионера и бораца у складу са законом;
 14. Сарадња са другим удружењима војних пензионера, удружењима пензионера и њиховим асоцијацијама;
 15. Сарадња са истакнутим или сличним организацијама у Европи и свету;
 16. Учлaњавање нoвих члaнoвa и oмaсoвљавање Удружења;
 17. Ствaрaње прoстoрних и мaтeриjaлних услoвa зa рaд Удружења и oкупљaњe члaнoвa;
 18. Обезбеђење бeсплaтнe прaвнe пoмoћи у oствaривaњу прaвa пo oснoву пензионог и здравственог осигурања, права на стан  и других права;
 19. Дружeње члaнста са члановима синдиката запослених по јединицама –установама ВС и МО;
 20. Пружaњe пoмoћи члaнoвимa кojи су у тeшкoм мaтeриjaлнoм и сoциjaлнoм пoлoжajу;
 21. Обезбеђење члановима, кориштења oдмaрaлиштa и рeкрeaтивних цeнтaрa сa кojимa рaспoлaжe МО и СССС, пoд истим услoвимa кojи вaжe зa зaпoслeнe и синдикaлнo oргaнизoвaнe запослене;
 22. Рaзвиjaње и унaпрeђeње културнo-зaбaвнoг, oбрaзoвнoг, спoртскo рeкрeaтивнoг и укупног друштвeнoг живoтa, као и упoзнaвaњe културнo истoриjских спoмeникa и прирoдних лeпoтa Србије;
 23. Удруживање или колективно приступање сличним организацијама у земљи и иностранству у циљу успешнијег остваривања циљева дефинисаних Статутом.

V

ЧЛАНСТВО И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члaн 10.

 

Чланство у Удружењу

Чланство у Удружењу је добровољно.

Чланом Удружења може постати војни и цивилни пензионер, корисник војне пензије, борац, ратни и мирнодопски војни инвалид и друга лица која  прихватају Статут Удружења.

Својство члана се стиче потписивањем приступнице и уписивањем у списак чланова који се води у Удружењу.

У Удружење се могу учланити и постати колективни чланови, а на основу захтева хуманитарна и друга удружења које прихватају услове из предходног става, о чему одлуку доноси председништво Удружења.

Члан 11.

 

Права и обавезе члана у Удружењу су:

 1. Право да бира и буде биран у органе Удружења.
 2. Право да дају мишљење, предлоге, сугестије и критике на рад Удружења и органа.
 3. Користи права која Удружење остварује за своје чланове и стручну помоћ у остваривању прописаних права из Закона о борцима и Закона о ПиО и других прописа (права на стан, бесплатна правна помоћ, коришћење бања и рекреативних центара, коришћење помоћи из фондова и др).
 4. Право на коришћење одређених повластица код снабдевања робама и услугама, које обезбеди Удружење или подручна организација Удружења.
 5. Право на учешће у културно-забавним и рекреативним активностима.
 6. Право да се образује и оспособљава на курсевима које организује Удружење.
 7. Право на изражавање јавног протеста када су угрожени основни интереси чланова удружења.
 8. Право да најмање 10 (десет) чланова Удружења, писаним путем предложи одржавање седнице органа Удружења (изузев Скупштине) ради доношења одговарајућих одлука или покретања иницијатива за решавање одређених питања.
 9. Обавеза да попуни приступницу са тачним личним подацима.
 10. Право да Удружење и његове организације прикупљене личне податке о члановима чува у складу са законом.
 11. Обавеза да поштује Статут, програме и одлуке органа Удружења.
 12. Чува и брани углед Удружења и
 13. Обавеза да уредно плаћа чланарину на основу одлуке надлежног органа Удружења.

Члан 12.

 

Престанак чланства

Својство члана Удружења престаје:

 1. Иступањем из Удружења својом вољом о чему се подноси писана изјава или усмено обавештава секретар Удружења.
 2. Искључењем из Удружења, због непоштовања статута, на основу одлуке Председништва, о чему уз писано образложење обавештава искљученог члана са поуком о правном леку. Одлуку на жалбу исљученог члана доноси Скупштина. Удружења и
 3. Неплаћањем чланарине дуже од две године.

.VI

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 13.

Органи Удружења су: Скупштина, Председништво, Председник Удружења, заменик Председника Удружења, секретар Удружења, Надзорни одбор и органи градских, општинских и месних организација.

Члан 14.

 

Скупштина Удружења

Скупштина је највиши орган Удружења и редовно се одржава једном годишње, а као изборна сваке четврте године.

Ванредна Скупштина се организује на потписани захтев две трећине председништва или 20% чланова удружења. .

Скупштину Удружења чине сви чланови.

Председништво Удружења може одлучити, да због рационалности, седницама скупштине присуствују и одлучују делегати, који се бирају у нижим организацијама, по посебном кључу  у односу на број чланова.

Одлуку о сазивању и предлогу дневног реда Скупштине доноси Председништво Удружења, најкасније месец дана пре одржавања.

Члан 15.

Скупштина одлучује о следећем:

 1. Доноси оснивачки акт Удружења;
 2. Доноси Статут, односно измене и допуне Статута Удружења;
 3. Усваја пословник о свом раду;
 4. Именује своја радна тела;
 5. Доноси одлуку о броју чланова председништва. Бира председника, заменика председника и секретара Удружења;
 6. Бира надзорни одбор Удружења;
 7. Бира чланове председништва Удружења;
 8. Усваја извештај о раду Удружења између две седнице;
 9. Усваја извештај надзорног одбора о резултатима надзора;
 10. Усваја извештај о раду Председништва;
 11. Усваја годишњи план рада  Удружења;
 12.  Усваја Годишњи План финансирања којим одређује учешће организација на територији у расподели прикупљене чланарине по основу броја чланова.
 13. Доноси одлуку о расписивању редовних и ванредних избора у Удружењу.
 14. Верификује одлуку председништва о колективном приступању другим удружењима и удруживању у савезе;
 15. Разрешава чланове органа из претходног сазива;
 16. Усваја годишњи финансијски извештај;
 17. Усваја пословнике о раду Председништва и надзорног одбора.
 18. Одлучује о статусним променама удружења и престанку рада удружења.

Члан 16.

Скупштина пуноважно одлучује ако је присутно више од половине чланова или  делегата, а одлуке су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних.

Члан 17.

 

Председништво Удружења

Председништво је највиши орган Удружења између две седнице скупштине.

Одлуку о броју и структури чланова председништва доноси Скупштина Удружења.

Председништво Удружења у остваривању своје надлежности:

 1. Усваја годишње планове рада и извештаје о њиховој реализацији.
 2. Покреће иницијативе, предлаже мере и ставове и упућује их надлежним органима у поступку системског уређивања права чланства из области пензионог, здравственог и социјалног осигурања, обезбеђења станова и других питања.
 3. Доноси одлуку о организовању и вођењу протеста.
 4. Припрема  предлог о броју и структури чланова Скупштине.
 5. Утврђује предлоге програма, Статута и других аката о којима одлучује Скупштина.
 6. Даје предлог за измене и допуне овог Статута на предлог једне трећине чланова председништва или једне трећине општинских одбора Удружења.
 7. Доноси одлуку о пријему колективних чланова у Удружење и њиховом искључењу из Удружења.
 8. Доноси одлуку о појединачном искључивању чланова Удружења и доставља их искљученом члану са поуком о жалби.
 9. Доноси одлуку о облицима сарадње и повезивању са синдикатима запослених у ВС и МО и удружењима у Републици Србији.
 10. Одлучује о удруживању у савезе и асоцијације.
 11. Доноси одлуку о колективном приступању домаћим и страним удружењима и асоцијацијама бораца, пензионера и старих лица  и хуманитарним организацијама.
 12. Према потреби, због спречености председника да обавља дужности, бира в.д. председника Удружења између две скупштине.
 13. Доноси Упутство о материјално-финансијском пословању Удружења.
 14. Доноси план прихода и расхода органа Удружења и припрема годишње извештаје о материјално-финансијском пословању Удружења.
 15. Формира Извршни одбор, комисије, савете и друга радна тела и утврђује делокруг њиховог рада.
 16. Доноси и друге одлуке, ставове и закључке који су од посебног интереса за остваривање Годишњег плана рада и улоге Удружења у складу са овим Статутом.
 17. Доноси одлуку о именовању и разрешењу благајника председништва и Удружења;
 18. На предлог Надзорног одбора врши одређене кадровске допуне органа, о којима обавештава Скупштину на првој следећој седници.
 19. Именује повереника за припрему оснивачке скупштине градске-општинске организације Удружења.
 20.  За обављање стручних и административних послова може ангажовати стручно лице.

Седнице председништва сазива председник Удружења начелно тромесечно, а сазива их по сопственој одлуци или на писани захтев надзорног одбора, трећине чланова председништва, трећине општинских и градских одбора или 10 % чланова удружења.

Члан 18.

 

Председник Удружења

 1. Потписује сва акта и заступа Удружење у правном промету;
 2. Oдговоран је за спровођење Годишњег плана рада.
 3. Сазива и председава седницама Председништва и  извршног одбора председништва Удружења.
 4. Има права и одговорности финансијског налогодавца на основу годишњег финансијског плана или одлука Председништва;
 5. Према потреби одлуком формира комисије и друга стална или повремена тела
  председништва којом  дефинише састав,  делокруг рада и временски рок на која су
  формирана;
 6. У време спречености за рад и дуже одсутности, замењује га заменик председника.

Члан 19.

 

Потпредседници удружења и комисије

Скупштина из свог састава на предлог Председника Удружења у председништво, бира секретара Удружења и одговарајући број потпредседника.

Комисије се формирају ради сагледавања, праћења и унапређења остваривања права и заштите интереса чланства у одређеним областима, заштите одређених категорија чланова Удружења, као и за друга питања, у циљу успешније реализације циљева Удружења.

Комисијама начелно руководе изабрани потпредседници.

Председништво именује председника комисије, комисију на његов предлог и даје сагласност на Упутство за рад  комисије.

Начелно се формира  комисија за:

-права чланова из области пензионог и социјалног осигурања,

-материјално финансијског пословање Удружења,

-информисање чланства и јавности о раду Удружења и сарадњу са средствима
информисања,

-за безбедност,

-права чланова из области стамбеног обезбеђења,

-чланство и организовање на терену и

 • права бораца и чланова породица палих бораца.

Члан 20.

 

Секретар Удружења

 1. Помаже Председнику у сазивању седница Скупштине и Председништва;
 2. Са председником и потпредседницима припрема материјал за сваку седницу, по
  тачкама дневног реда;
 3.  Чува печат Удружења и стара се о његовој прописаној и законитој  употреби, уколико
  за то Председништво  није одредило друго лице;
 4. Печатом оверава документа која је потписао председник, или лице кога он овласти;
 5. Оригинални примерак сваког документа одлаже у архиву Удружења;
 6. Стара се о административним пословима и  обезбеђује да документа Удружења буду увек доступна сваком члану председништва и Скупштине Удружења;
 7.  Води деловодну књигу  у коју уводи и уписује редни број, датум и назив сваког
  документа-акта који усвоји-донесе скупштина, председништво и председник као и акта   која Удружење доставља или су  достављена Удружењу;
 8. Врши и друге послове које му повери председник.

Члан 21.

 

Извршни одбор председништва

У циљу ефикаснијег спровођења Програма рада Удружења и Годишњег плана рада Председништво Удружења може формирати Извршни одбор као орган Председништва.

Извршни одбор разматра питања оперативног карактера из надлежности Председништва Удружења.

Извршни одбор чине по положају: председник, заменик председника, потпредседници, секретар и чланови Председништва Удружења по одлуци председништва.

Извршни одбор у проширеном саставу чине и председници градских и општинских одбора који нису у саставу градских одбора.

Извршни одбор сазива и њиме руководи председник Удружења или лице које он овласти.

За свој рад Извршни одбор одговара Председништву Удружења.

Члан 21а.

Благајник

Благајник у складу са прописима о финансијском пословању:

 1. Води дневник благајне удружења.
 2. Даје инструкције о плаћању чланарине и води евиденцију о плаћеној чланарини. Чланарину и донације плаћене у готовини уплаћује на рачун Удружења.
 3. Прати стање рачуна у пословној банци и код Трезора НБС и о томе извештава на сваком састанку Председништва.
 4. Уплаћује и подиже готовину у банци у складу са наредбама председника.
 5. Води блок признаница о уплатама и исплатама готовине.
 6. Води евиденцију покретних ствари Удружења.
 7. Узима изводе о променама на рачун Удружења и прикупља фискалне рачуне о утрошку новца.
 8. Учествује у изради извештаја о финасијском пословању Удружења.

Члан 22.

 

Надзорни одбор

Надзорни одбор Удружења  врши преглед, контролу и надзор над законитошћу рада органа Удружења, а посебно материјално-финансијског пословања, расподеле и употребе средстава чланарине и других прихода Удружења .

Надзорном одбору морају бити доступна сва документа Удружења.

У вршењу надзора, надзорни одбор:

 1. Прегледа годишње обрачуне и извештаје органа и организација Удружења и утврђује да ли су сачињени у складу са законом;
 2. Извештава Скупштину и Председништво о рачуноводственим исказима и о пословању органа Удружења;
 3. Врши контролу уплате и расподеле чланарине и предлаже мере у складу са Статутом;
 4. Даје мишљење о расподели прихода.
 5. Прати поштовање Статута Удружења и врши све друге послове у погледу повреде права чланова Удружења и контроле рада органа Удружења и предлаже председништву и скупштини одговарајуће мере за отклањање недостатака.

Надзорни одбор броји пет чланова и из свог састава бира председника.

Председник  надзорног одбора присуствује седницама председништва и извршног одбора председништва Удружења.

VII

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 23.

Удружење у циљу  остваривања статута Удружења, организује и формира организације Удружења градова, општина, месних заједница и јединица-установа у ВС и МО у складу са одлуком председништва.

Заједничке надлежности организација Удружења на територији су да се организују и самостално спроводе одредбе овог Статута и одлуке виших органа и то:

 1. Упућују предлоге, захтеве и иницијативе вишим органима за заузимање ставова, доношење одлука и вођење акција.
 2. Старају се о информисању чланства и јавности о свом раду и раду органа Удружења.
 3. Старају се о организовању и пружању материјалне и друге помоћи својим члановима.
 4. Пројектима аплицирају за доделу средстава за остваривање циљева Удружења.
 5. Уговарају и организују снабдевање робом и услугама чланства по повољнијим тржишним условима.
 6. Организују рекреативне, културне и образовне активности и сл.
 7. Обављају и друге послове који произилазе из њихове улоге утврђене овим Статутом.

Члан 24.

Градска, општинска и месна организација

Градска организација јесте облик организовања и деловања чланова  Удружења више општина једног града.

Општинска организација обухвата чланство Удружења једне општине и налази се у саставу градске организације или Удружења.

Месна организација је облик организовања чланова удружења у месној заједници или  при  бившим јединицама –установама ВС и МО  и налази се у саставу општинске организације.

Уколико је јединица угашена,  војни пензионери могу формирати своју организацију под називом бивше јединице-установе  повезану са градском-општинском организацијом Удружења.

Органи Градске, општинске и месне организације јесу: скупштина, градски, општински или месни одбор и  надзорни одбор.

 

Члан  25.

Скупштина је највиши орган одлучивања у градској – општинској или месној организацији.

Скупштину чине сви чланови удружења града – општине,  месне заједнице, јединице-
установе.

Градска-општинска организација која броји више од сто чланова може формирати   скупштину од чланова Удружења изабраних у месним организацијама. Одлуку о броју делегата -чланова скупштине доноси градски – општински одбор.

Скупштина формирана по ставу 3. овог члана мора имати најмање тридесет чланова.

Одлуку о сазивању и предлогу дневног реда Скупштине доноси одбор организације дружења, најкасније месец дана пре одржавања.

 

Члан 26.

Скупштина  градске, општинске и месне организације:

 1. Доноси пословник о свом  раду;
 2. Доноси годишњи план рада;
 3. Доноси одлуку о броју чланова градског, општинског или месног одбора, бира их и разрешава;
 4. Бира и разрешава председника и заменика председника организације;
 5. Доноси одлуку о броју чланова надзорног одбора, те бира чланове тог одбора;
 6. Разматра и усваја извештај одбора о раду градске, општинске или месне организације;
 7. Разматра и усваја извештај надзорног одбора о раду;
 8. Доноси финансијски план и усваја годишњи финансијски извештај организације;
 9. Доноси пословник о раду одбора организације;
 10. Утврђује предлог о престанку рада градске, општинске или месне организације већином присутних чланова скупштине.
 11. Обавља и друге послове по одлуци скупштине Удружења.

 

Члан 27.

Скупштина градске, општинске и месне организације одржава се по потреби, а најмање једном годишње.

Скупштину сазива и њеном седницом до избора радног председништва  руководи председник градске, општинске или месне организације.

Захтев за сазивање ванредне седнице скупштине градске- општинске или месне  организације, може поднети трећина одбора организација у саставу или 10% чланова скупштине.

Председник градске, општинске или месне организације обавезан је да сазове седницу скупштине у року од 15 дана од дана пријема писаног захтева.

 

Члан 28.

Градски, општински и месни одбор:

 1. Доноси план рада, ради спровођења годишњег плана рада организације;
 2. Стара се о остваривању статутарних циљева и задатака, извршава одлуке и закључке своје скупштине и органа Удружења;
 3. Подноси вишим органима иницијативе за измене и допуне Статута и других општих аката Удружења;
 4. Доноси одлуку о именовању и разрешењу секретара и благајника;
 5. Доноси одлуку о формирању радних тела (одбори, комисије, секције) и именује председнике и чланове тих тела;
 6. Води регистар-евиденцију чланова организације;
 7. Покреће иницијативе, организује и спроводи акције за побољшање материјалног и друштвеног стандарда чланова;
 8. Организује и реализује информисање чланства;
 9. Остварује сарадњу са синдикатима запослених у ВС и МО, командама-установама ВС и МО и органима власти на територији;
 10. Организује сарадњу и међусобне посете са сродним удружењима, савезима и организацијама на територији општине (града), и шире:
 11. Организује, према могућностима и потребама, рад клубова удружења;
 12. Предлаже методе и садржаје рада за социјално угрожене чланове;
 13. Организује културне, забавне, образовне, рекреативне и спортске активности;
 14. Именује повереника за припрему оснивачке скупштине  општинске односно месне организације;
 15. Седнице одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у два месеца. Писани захтев за сазивање седнице одбора може да поднесе трећина његових чланова или 10 % чланова организације.. Председник одбора је дужан да сазове седницу у року од 15 дана од дана подношења писаног  захтева.

 

Члан 29.

Председник градске, општинске и месне организације је по положају председник градског, општинског или месног одбора. За свој рад одговара скупштини.

Председник:

 1. Представља и заступа организацију.
 2. Сазива и председава седницама одбора;
 3. Стара се о извршењу одлука и закључака скупштине и одбора организације и виших  органа Удружења;
 4. Налогодавац је и стара се о законитом пословању и наменском коришћењу новчаних средстава;
 5. Потписује одлуке и друга акта које доноси скупштина и одбор.
 6. Извршава и друге задатке виших органа Удружења.

Члан 30.

Заменик председника градске, општинске или  месне организације је по положају заменик председника одбора.                                                                                                                                   Замењује председника у случају његове одсутности или привремене спречености за рад.

Ако је председник трајно спречен за рад, преузима сва овлашћења председника до наредне седнице скупштине.

Заменик председника се може задужити за извршавање послова у одређеним областима.                    За свој рад одговара Председнику и Скупштини.

VIII

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ О РАДУ ОРГАНА УДРУЖЕЊА

Члан 31.

Рад организација и органа Удружења је јаван.

Чланови органа Удружења имају једнака права и одговорности и лично и колективно су одговорни за рад органа чији су чланови, сразмерно функцији коју обављају.

Права и дужности члана органа су да:

 1. Учествује у раду органа и заступа интересе органа и организација који су га бирали;
 2. Спроводи ставове и одлуке органа и реализује задужења која му се повере;
 3. Предлаже разматрање, тражи објашњења о питањима из надлежности органа;
 4. Редовно информише организацију која га је бирала о раду органа чији је члан и доприноси афирмацији ставова и донетих одлука;
 5. Покреће иницијативе за унапређење рада органа и организације Удружења ради остваривања циљева одређених Статутом.

Члан 32.

Органи Удружења пуноважно раде ако седници присуствује више од половине чланова органа, а одлуке доносе  већином гласова присутних.

Изјашњавање члана удружења електронским путем о питањима о којима се одлучује на скупштини, сматра се пуноважним и урачунава у кворум присутних на седници и додаје гласовима физички присутних чланова удружења на седници.

Члан 33.

Мандат чланова органа и носилаца функција у Удружењу траје четири године и може се поновити највише једном.

Оснивачка скупштина може донети одлуку о избору органа удружења са мандатом од једне  године и обавезом да у том року организују редовну изборну скупштину.

Мандат стечен на начин регулисан у ставу 2. овог члана, не рачуна се у ограничења предвиђена ставом 1. овог члана.

Датум престанка мандата наступа избором новог органа за наредни мандатни период.

У случајевима престанка чланства у органу, односно престанка функције у току мандата, новоизабраним члановима органа и носиоцима функције мандат траје до редовних избора.

Члан 34.

Избор председника Удружења, чланова органа и носилаца функција у органима Удружења врши се тајним гласањем.

Кандидати за председникa Удружења и његових организација не могу бити чланови странака и политичких покрета, што се утврђује њиховом изјавом, коју оверавају најмање два члана Удружења.

Члан 35.

Опозив члана и носиоца функције у органу Удружења, врше органи који су их бирали.

Одлука о опозиву, доноси се у складу са Статутом и правилима којима се регулише рад органа који гласа о опозиву.

Члан 35а.

За посебан допринос у остваривању статутарних циљева, Председништво на предлог Извршног одбора, може доделити признања.

Као признање поједницима и организацијама удружења додељује се захвалница, плакета и статус почасног члана Удружења .

Захвалница се додељује појединцима и организацијама за посебан допринос остваривању статутарних циљева удружења, сарадњи и подршци деловања Удружења.

Плакета се додељује појединцима, организацијама Удружења, организацијама и институцијама за изузетан допринос у остваривању статутарних циљева, сарадњи и подршци деловања Удружења.

Статус почасног члана Удружења додељује се појединцима који постигну посебне резултате у остваривању циљева Удружења или подршци деловања удружења.

Члан 37.

За финансијске обавезе Удружење одговара целокупном сопственом имовином.

Средства Удружења се могу користити само на основу финансијских планова усвојених у оквиру годишњег плана Удружења.

Имовину Удружења чине материјална и финансијска средства, права интелектуалне својине и друга средства прибављена у складу са прописима и Статутом.

Новчана средства Удружења се налазе на жиро рачуну и на девизном рачуну Удружења.

Надзорни одбор контролише коришћење и располагање средстава Удружења.

Материјална и финансијска средства се користе на основу финансијског плана који усвоји Скупштина или председништво по овлашћењу Скупштине, а о утрошеним средствима се усваја завршни рачун за сваку годину, у складу са прописима.

Средства обезбеђена за спровођење одређених пројеката могу се користити само за сврхе за које су намењена и уз сагласност Председника или лица које он овласти.

Налог за коришћење материјалних средстава могу да дају Председник Удружења и друга лица која добију посебно овлашћење председништва Удружења.

IX

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 38.

Седнице скупштине, председништва и других органа су отворене за чланство и јавност,

Председништво може донети одлуку да изузетно, седница буде затворена за јавност.

Председништво и надлежни орган Удружења старају се о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем средстава јавног информисања, сајта, интерних публикација, односно саопштења за јавност.

X

ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 39.

Удружење престаје са радом у следећим случајевима:

 1. Ако се број чланова смањи испод броја за оснивање;
 2. Престанком постојања циљева због којих је Удружење основано;
 3. Пуноважном одлуком надлежног суда;
 4. Ако Скупштина Удружења донесе одлуку о престанку рада;
 5. Ако се утврди да Удружење или његови органи не обављају активности остваривања статутарних циљева непрекидно дуже од две године;
 6. Ако је извршена статусна промена, која за последицу има престанак рада Удружења и
 7. Ако је наступио стечај.

Удружење престаје да постоји на основу одлуке Скупштине и то гласовима већине присутних  делегата.

Одлуку о престанку рада Удружења спроводи Председник Удружења по поступку, у роковима и на начин, прописан законом.

Члан 40.

Поступање са имовином Удружења у случају престанка рада Удружења

У случају престанка рада, имовина Удружења се одлуком Скупштине преноси на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку рада Удружења, одредити коме се имовина Удружења преноси у складу са законом.

XI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

Предлог за измену и допуну овог Статута може дати најмање једна трећина градских-општинских одбора Удружења, Председништво, Надзорни одбор и 10% чланова Удружења.

Изменама и допунама овог Статута не могу се мењати основна начела рада Удружења.

На питања која нису уређена овим Статутом примењују се одредбе Закона о удружењима.

Члан 42.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Оснивачкој Скупштини Удружења а измене и допуне после усвајања на Скупштини Удружења..

Члан 43.

Оснивачка скупштина Удружења синдиката пензионисаних припадника Војске Србије преузима функције редовне скупштине до избора нове скупштине по овом Статуту.

У Београду 20.08.2021. године.

Председавајући скупштине

Удружења синдиката пензионисаних војних лица и бораца Србије

Миле Делић

Поступање са имовином Удружења у случају престанка рада Удружења

У случају престанка рада, имовина Удружења се одлуком Скупштине преноси на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку рада Удружења, одредити коме се имовина Удружења преноси у складу са законом.

XI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

Предлог за измену и допуну овог Статута може дати најмање једна трећина градских-општинских одбора Удружења, Председништво, Надзорни одбор и 10% чланова Удружења.

Изменама и допунама овог Статута не могу се мењати основна начела рада Удружења.

На питања која нису уређена овим Статутом примењују се одредбе Закона о удружењима.

Члан 42.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Оснивачкој Скупштини Удружења а измене и допуне после усвајања на Скупштини Удружења..

Члан 43.

Оснивачка скупштина Удружења синдиката пензионисаних припадника Војске Србије преузима функције редовне скупштине до избора нове скупштине по овом Статуту.

У Београду 20.08.2021. године.

Председавајући скупштине

Удружења синдиката пензионисаних војних лица и бораца Србије

Миле Делић