Судови пресуђују враћање отетих пензија, прилог пресуда

0

После усвајања и примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија од 1.11.2014. године, Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије у сарадњи са осталим синдикатима пензионера су непрекидно пред Уставним судом Србије и на јавним окупљањима доводило у питање његову уставност и моралност. Подношење иницијативе за оцену уставности, организовање народне иницијативе за поништење Закона, вођење кампање Ставимо тачку на пљачку пензионера, припрема и иницирање потписивања два Акта о покретању поступка Уставног суда Србије за оцену уставности закона, који је прво подржало 27 а затим 31 посланик НСРС, организовање 8 јавних окупљања- протеста, достављање безброј дописа надлежним државним органима са захтевима да се Закон поништи као и безброј написа и наступа у медијима је у крајњем довело до његовог укидања.  У припреми Закона о изменама Закона о ПИО којим је укинут Закон  30. септембра 2018. године, Влада Србије није, на основу члана 58. Устава РС предложила да се неисплаћени делови пензије са каматом врате оштећеним пензионерима. Предлози највећег дела опозиционих посланика нису прихваћени у скупштинској расправи о изменама Закона о ПИО.  Представници државних органа и странака које су учетвовале у доношењу Закона су, небројено пута лицемерним захаваљивањима оштећеним пензионерима покушали да прикрију неуставно и неморално смањивање пензија правдајући пристанком пензионера и наводном кризом буџета. Врхунац лицемерја је било писмо упућено свим пензионерима од стране председника Српске напредне странке Србије које је требало да замени штету која је учињена пензионерима а које је наишло на масовну осуду и неприхватање од стране оштећених пензионера и јавности. Актуелна власт је изменама Закона о ПИО пропустила да нормативно регулише враћање неисплаћених делова пензија, рачунајући да већина оштећених пензионера због неинформисаности и високих судских такси неће покренути судске парнице против Фонда ПИО за надокнаду учињене штете. У току примене закона је преминуло преко 150 000 оштећених пензионера чији наследници због неинформисаности нису тражили да у решења са оставинске расправе буду унета и права због неисплаћених делова пензије. Уставни суд Србије пропуштањем и одлагањем оцењивања уставности Закона учествује, чини се, у једном од власти осмишљеном плану, којим ће део потраживања оштећених пензионера старија од 3 године у моменту подношења парничне или тужбе пред управним судом, бити непризнат због застаревања. Овакав став је Уставни суд изнео у својој одлуци број  Уж-6014/2015  од 11. јануара 2018. године,  позивајући се притом и на одобравање таквог става од стране ЕСЉП у Стразбуру. Ставови дела правника да застаревање почиње да тече од датума укидања спорног закона непредвидивим понашањем Уставног суда Србије могу бити демантовани. Пензионери који нису покренули поступке за накнаду штете пред парничним судом или пред Управним судом за доношење решења о начину враћања неисплаћених делова пензије су највероватније изгубили право на судско враћање дела неисплаћених делова пензије. Наравно ово под условом да Уставни суд Србије после оцене да је Закон неуставан, не донесе одлуку којом ће обавезати Владу Србије да донесе или предложи прописе којима би била регулисана накнада штете свим оштећеним или наследницима преминулих пензионера. Уколико ЕСЉП у Стразбуру представку Синдиката пензионера Независност реши у корист пензионера накнада штете ће опет највероватније бити вршена појединачним судским парницама пред домаћим судовима. Актуелна власт на сваком кораку онемогућава грађане у оставривању њихових права па нема разлога да то не учини и овога пута. Ми смо кампањом „Ставимо тачку на пљачку пензионера“ о свему информисали оштећене пензионере али је релативно мали број покренуо судске поступке, због високих судских такси, неодлучности адвоката и сталних изјава представника  Фонда ПИО и МР о томе да судови доносе одбијајуће пресуде. У овом тренутку постоји неколико пресуда основних судова у Србији којима су захтеви оштећених пензионера прихваћени и Фонд ПИО обавезан да накнади штету са каматом.  У једној од пресуда  призната су само потраживања која нису старија од 3 године од тренутка подношења тужбе. Ови примери показују да и међу судијама постоје самосталне, стручне и друштвено одговорне судије. За очекивати је да ће актуелна власт учинити све да наведене пресуде буду укинуте од стране виших судова. Уставни суд Србије одлагањем оцењивања уставности Закона уствари дају оправдање парничним судовима да одбијају тужбене захтеве образлажући да је Фонд ПИО радио по Закону који за сада није оцењен неуставним. У овом тренутку је најважније како оштећени пензионери да спрече застаревање својих потраживања по основу штете која им је учињена смањењем пензије. Поступак покретања судског поступка пред парничним судом је најбржи за прекидање могућег застаревања али изискује плаћање судских такси које зависе од висине тужбеног захтева. Прописима је предвиђена могућност да се оне плаћају и у више рата. Адвокатске канцеларије са којима сарађујемо за свој рад не траже накнаду до позитивног окончања поступка. У управном поступку, према судској пракси, само тужба Управном суду се пред парничним судовима признаје за прекид застаревања потраживања. Такса у управном поступку не постоји а пред Управним судом је мала међутим за подношење тужбе пред Управним судом је потребно око 100 дана. Како би се обезбедила масовност у подношењеу захтева,  Удружење је са адвокатским канцеларијама осмислило Захтев фонду ПИО за доношење решења о враћању несплаћених делова пензије, Жалбу због ћутања управе, уколико решење не буде донето у року од 30 дана и Ургенцију директору Фонда ПИО, уколико решење не буде донето ни после 60 дана од достављања Жалбе због ћутања управе. После ових поступака оштећени ће моћи предати пуномоћ адвокату за заступање и пред управним и парничним судом. Уколико оштећени буду хтели моћи ће одмах да дају пуномоћ адвокатским канцеларијама за вођење ових поступака . Део адвокатских канцеларија траже накнаду само за канцеларијске трошкове од 1000 динара што је коректно. Позивамо оштећене пензионере да одмах преко изабраних адвоката покрену паричне поступке или покрену управни поступак достављајући свој  захтев Фонду ПИО за доношење Решења о враћању нисплаћених делова пензије да би у том поступку била поднета тужба Управном суду ради прекида застаревања потраживања пред парничним судом, после одлуке Уставног суда Србије или ЕСЉП у Стразбуру. Детаљније информације се могу  добити  на  email: uspvlas.beograd@gmail.com, телефоне  064 2354113, или на Ул. Савски трг 9, трећи спрат. Београд. Пратите редовно наш сајт!

Прилог:

Пресуда основног суда Бачка Паланка-тужба по ЗПУНИП

About The Author

Оставите одговор