Како оштећени пензионери могу наплатити штету због смањења пензија

2

Да ли је смањивање и неусклађивање пензија највећа пљачка грађана у историји Србије и како покренути поступак за наплату штете због смањења пензије?

После усвајања и примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија од 1.11.2014. године, Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије у сарадњи са осталим синдикатима пензионера је непрекидно пред Уставним судом Србије и на јавним окупљањима доводило у питање његову уставност и моралност. У овом тренутку су покренути или се воде поступци на више начина ради оцене уставности Закона и накнаде штете његовом применом као што су:

 • покретање поступка за оцену уставности Закона пред Уставним судом Србије Актом који је потписао 31 народни посланик и по којем УСС у складу са Уставом Републике Србије мора поступити,
 • подношење неколико стотина иницијатива пред Уставним судом Србије, оштећених пензионера и синдиката пензионера за оцену уставности Закона поднетих до његовог укидања које УСС од 2015. године игнорише,
 • подношење представке ЕСЉП у Стразбуру коју је подео Синдикат пензионера Независност коју би суд требао да разматра у наредне две године,
 • покретање неколико хиљада парничних поступака пред судовима у Србији у којима постоји више позитивних пресуда пред основним судовима које виши судови поништавају због чега су Уставном суду Србије већ поднете уставне жалбе. У овим поступцима се не очекују позитивне пресуде све до УСС или ЕСЉП у Стразбуру. Адвокатске канцеларије ове поступке предлажу јер је то најкраћи пут до изјашњавања УСС о уставности Закона или стицања услова за подношење представки ЕСЉП у Стразбуру.
 • покретање неколико хиљада поступака пред Управним суду за доношење решења о смањењу пензија у којима постоји неколико жалби пред Уставним судом Србије,
 • покретање иницијативе  неколико посланичких група у НСРС за доношење закона о јавном дугу којим би била извршена накнада штете у периоду од пет година свим оштећеним пензионерима.  .

У припреми Закона о изменама Закона о ПИО којим је укинут Закон  30. септембра 2018. године, Влада Србије није, на основу најава неких посланика и лидера ПУПС и члана 58. Устава РС предложила да се неисплаћени делови пензије са каматом врате оштећеним пензионерима. Врхунац лицемерја је писмо упућено свим пензионерима од стране председника Српске напредне странке Србије које је требало да замени штету која је нанета пензионерима а које је наишло на масовну осуду и неприхватање од стране оштећених пензионера и јавности. Очигледан је план актуелне власти да неисплаћене делове пензије оштећеним пензионерима системски не врати вероватно рачунајући да већина оштећених пензионера због неинформисаности и високих судских такси неће покренути судске парнице против Фонда ПИО за надокнаду нанете штете. У току примене закона је преминуло преко 150 000 оштећених пензионера чији наследници због неинформисаности нису тражили да у Решење са оставинског поступка буду унета и права на неисплаћене делове пензије. Уставни суд Србије пропуштањем и одлагањем оцењивања уставности Закона учествује, чини се, у једном од власти осмишљеном плану, у којем ће, део потраживања оштећених пензионера старија од 3 године у моменту подношења парничне или тужбе пред управним судом, бити непризнат због застаревања. Овакав став би могао бити заснован на одлуци УСС број  Уж-6014/2015  од 11. јануара 2018. године,  у којој се позива и на одобравање таквог става од стране ЕСЉП у Стразбуру. Ставови, дела правника, да застаревање почиње да тече од датума укидања спорног закона непредвидивим понашањем Уставног суда Србије могу бити демантовани. Постоји опасност да због кашњења у покретању судског поступка део оштећених пензионера изгуби део својих потраживања. Наравно ово под условом да Уставни суд Србије после оцене да је Закон неуставан, не донесе одлуку којом ће обавезати Владу Србије да донесе или предложи пропис којима би била регулисана накнада штете свим оштећеним или наследницима преминулих пензионера. Уколико ЕСЉП у Стразбуру проблем реши у корист пензионера накнада штете ће највероватније опет бити вршена у појединачним судским парницама пред домаћим судовима. Актуелна власт на сваком кораку онемогућава грађане у остваривању њихових права па нема разлога да то не учини и овога пута. Кампањом „Ставимо тачку на пљачку пензионера“ смо о свему информисали оштећене пензионере али је релативно мали број покренуо судске парнице, због високих судских такси, неодлучности адвоката и кампање власти у медијима које контролише, да су пензије морале да се смање, да држава не треба да се тужи, да су пензије враћене и да су никада веће, да је поступак неизвестан итд. У овом тренутку постоји неколико пресуда основних судова у Србији којима су захтеви оштећених пензионера прихваћени и Фонд ПИО обавезан да накнади штету са каматом. Ови примери показују да и судству постоје самосталне, стручне и друштвено одговорне судије. За очекивати је да ће актуелна власт учинити све да наведене пресуде буду укинуте од стране виших судова. Чак и председник Србије негативно коментарише одлуке судова који пресуђују у корист оштећених пензионера што је свакако притисак на судство али и показује пажњу коју државни органи посвећују овом проблему. Уставни суд Србије одлагањем оцењивања уставности Закона уствари даје оправдање парничним судовима да одбијају тужбене захтеве образлажући да је Фонд ПИО радио по Закону који за сада није оцењен неуставним. Део основних судова одбија предлоге да поступке стави у стање мировања док се УСС не изјасни о уставности Закона што указује да прикривени план смањивања броја парничних тужби. У делу странака које су у коалицији која врши власт ( ПУПС, СПС) ради смањивања незадовољства свог чланства најављују да ће држава донети закон којим ће регулисати дуг. Део опозиционих парламентарних странака  поступак доношења и примене закона о неусклађивању и смањењу пензија осуђује и у својим програмима предвиђају надокнаду нанете штете пензионерима. И у случају регулисања дуга посебним законом, што је у овом тренутку мало вероватно уколико не дође до промене парламентарне већине, сви би се судски поступци морали завршити позитивно по клијента јер би тек тада судови морали доносити позитивне пресуде.

У овом тренутку је најважније како оштећени пензионери да спрече застаревање својих потраживања по основу штете која им је учињена смањењем пензије. Наследници оштећених пензионера би требали захтевати да се у решење са оставинског поступка  обавезно унесе право на неисплаћене делове пензије по основу примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија. Покретање судског поступка пред парничним судом изискује плаћање судских такси које зависе од висине тужбеног захтева. Прописима је предвиђена могућност да се оне плаћају и у више рата. Адвокатске канцеларије са којима сарађујемо, за свој рад не траже накнаду унапред до позитивног окончања поступка уз обавезу клијента да плаћа судске таксе и судског вештака. Они који раније покрену парнични поступак пре ће наплатити штету. Покретање управног поступка који треба да се заврши тужбом Управном суду је такође сигуран пут прекида застаревања потраживања. Такса у управном поступку не постоји а пред Управним судом је релативно мала око (1680 динара) и њега може шокренути сваки оштећени пензионер. Како би се обезбедила масовност у подношењу захтева,  Удружење је са адвокатским канцеларијама са којима сарађује осмислило Захтев фонду ПИО за признавање права на исплату разлике између исплаћеног и припадајућег износа пензије због примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија. После предаје захтева оштећени пензионер врши избор адвоката са којим склапа одговарајући споразум о заступању и коме предаје потребна документа. Уколико се Фонд о захтеву не изјасни у року од 30 дана, доставља се Жалба због ћутања управе. Уколико се Захтев решењем одбије од стране првостепеног органа, другостепеном органу Фонда ПИО се доставља жалба коју треба да изради адвокат. Уколико оштећени буду хтели, моћи ће у договору са адвокатом одмах да покрену и парнични поступак. Део адвокатских канцеларија траже накнаду само за канцеларијске трошкове од 1000 динара што је коректно. Позивамо оштећене пензионере који нису у могућности да плаћају судске таксе у парничном поступку да одмах покрену управни поступак достављајући свој  захтев Фонду ПИО за признавање права на исплату разлике између исплаћеног и припадајућег износа пензије због примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија са припадајућом каматом, да би у том поступку била поднета и тужба Управном суду ради продужетка прекида застаревања потраживања. Према досадашњем искуству Управни суд решава предмете у периоду од 2-3 године што је период у којем би УСС или ЕСЉП морали да се изјасне о уставности Закона.  Потребно је  да Фонд ПИО затрпамо својим захтевима и тако покажемо да не заборављамо и не опраштамо пљачку. Великим бројем  захтева вршимо и притисак на судство да поштује Устав Србије и тражимо да се проблем разреши доношењем прописа о накнади штете свим оштећеним пензионерима.

После позитивне одлуке Уставног суда Србије или ЕСЉП у Стразбуру стекли би се услови за масовно подношење парничних тужби. Захтев у 2 примерка је потребно што пре предати на писарницу филијале Фонда ПИО којој припада оштећени пензионер, један оверени примерак захтева задржати и чувати. У периоду од 30 дана је потребно изабрати адвокатску канцеларију која ће их заступати а одговор Фонда на захтев одмах доставити адвокату. Уколико за 30 дана надлежна филијала не донесе тражено решење, Дирекцији фонда ПИО се доставља Жалба због ћутања управе у прилогу које се доставља и копија већ поднетог Захтева за решење.  Наравно да сваки пензионер може и сам водити и управни и поступак  пред Управним судом.

Покретање поступка за накнаду штете која је нанета применом Закона о привременом уређивању начина исплате пензија

 Адвокатске канцеларије са којима сарађујемо не наплаћују своје ангаживање до позитивне пресуде у парничном поступку када траже до 10% наплаћене суме као награду и наравно судски додељене трошкове адвоката које плаћа тужена страна. Неке канцеларије плаћају и судског вештака. Део канцеларија које ће водити управни поступак и поступак пред управним судом траже и 1000 динара за канцеларијске трошкове што је коректно. Обавеза клијента је да плаћа судске таксе и судског вештака. УСПВЛС не прикупља документа, оштећени сами треба да ступе у контакт са изабраном адвокатском канцеларијим, склопи уговор и преда потребна документа.

Документа која клијент треба да припреми за  адвокатску канцеларију:

 • Копију или исчитану личну карту ……2 примерка,
 • Решење о пензионисањњу ….. 2 копије,
 • Пензиони чек из последњег месеца смањивања пензије ( септембар или октобар 2018. године), 2 копије, ( у банци преко које нам се уплаћује пензија можемо тражити да нам чек штампају)
 • Уверење-потврда о начину исплате пензије достављено од фонда ПИО, ако их има, 2 копије, ,
 • Копија Захтева Фонду ПИО за издавање Решења о исплати неисплаћених делова пензије по Закону о привременом уређивању начина исплате пензија. ( ако је поднет),
 • Решење филијале или Дирекције Фонда ПИО као одговор на поднети Захтев, ако га има.

Оштећени своја документа могу достављати и препорученом поштом КАДА ИМ адвокатска канцеларија достави потписан  Уговор и образац пуномоћја.

Позивамо оштећене пензионере да користе само документа и упутства УСПВЛС која се налазе на сајтовима penzionervojni.rs, penzin.rs и Фб страници Пензионери Србије, да објашњења траже на тел. 064 2677525, 064 2354113, 065 215 2416, 063 388871, Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com или  лично на адреси УСПВЛС: Савски трг 9, трећи спрат у Београду, четвртком од 11 сати или по договору. Учешће у кампањи не условљавамо чланством у удружењу.

Обавестите своје рођаке, пријатеље и комшије, од масовности зависи!

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ ЗА ПОБЕДУ!

 

Линкови до докумената које можете преузети ако сте пријављени на сајту:

ЗАХТЕВ za издавање уверења-потврде о начину исплате пензије

Захтев за признавање права на разлику између исплаћеног и припадајућг износа пензије

ЖАЛБА ЗБОГ ЋУТАЊА УПРАВЕ (ужа Србија и АП Војводина)1

Списак адвоката и тужба за накнаду штете збох смањења пензије

 

About The Author

2 thoughts on “Како оштећени пензионери могу наплатити штету због смањења пензија

Оставите одговор