Фонд ПИО опструишe пензионере оштећене смањењем пензија да остваре своја права

0

Законом о изменама Закона о ПИО којим је укинут Закон  о привременом уређивању начина исплате пензија, НСРС, није, на основу члана 58. Устава РС, пегулисала да се неисплаћени делови пензије са каматом врате оштећеним пензионерима. Очигледна је намера актуелне власти да неисплаћене делове пензије оштећеним пензионерима системски не врати, вероватно рачунајући да већина оштећених због неинформисаности и високих такси неће покренути судске парнице против Фонда ПИО за надокнаду нанете штете. У току примене Закона, преминуло је преко 150 000 оштећених пензионера чији наследници због неинформисаности нису у Решење са оставинског поступка uунели право на неисплаћене делове пензије. Уставни суд Србије пропуштањем и одлагањем оцењивања уставности Закона учествује, чини се, у једном од власти осмишљеном плану, да део потраживања оштећених пензионера старији од 3 године у моменту подношења парничне тужбе, бити непризнат због застаревања. Овакав план би могао бити заснован на одлуци УСС број  Уж-6014/2015  од 11. јануара 2018. године,  у којој се позива и на одобравање таквог става од стране ЕСЉП у Стразбуру. Ставови, дела правника, да застаревање почиње да тече од датума укидања спорног закона непредвидивим понашањем Уставног суда Србије могу бити демантовани. Постоји реална опасност да због кашњења у покретању судског поступка оштећени  пензионери изгубе део својих потраживања. Наравно ово под условом да Уставни суд Србије после оцене да је Закон неуставан, не донесе одлуку којом ће обавезати Владу Србије да донесе или предложи пропис којима би била регулисана накнада штете свим оштећеним и наследницима преминулих пензионера. Уколико ЕСЉП у Стразбуру проблем реши у корист пензионера накнада штете ће највероватније опет бити вршена у појединачним судским парницама пред домаћим судовима. Кампањом „Ставимо тачку на пљачку пензионера“ смо о свему информисали оштећене пензионере али је релативно мали број покренуо судске парнице, због високих судских такси, неодлучности адвоката и кампање представника власти у медијима које контролише, да су пензије морале да се смање, да држава не треба да се тужи, да су пензије враћене и да су никада веће, да је поступак неизвестан, да судови пресуђују у корист Фонда ПИО итд. У овом тренутку постоји неколико пресуда основних судова у Србији којима су захтеви оштећених пензионера прихваћени и Фонд ПИО обавезан да накнади штету са каматом. Ови примери показују да и судству постоје самосталне, стручне и друштвено одговорне судије. За очекивати је да ће актуелна власт учинити све да наведене пресуде буду укинуте од стране виших судова. Чак је и председник Србије негативно коментарисао одлуку суда који је пресудио у корист оштећеног пензионера што је свакако притисак на судство. Одлагањем оцењивања уставности Закона, Уставни суд Србије уствари даје оправдање парничним судовима да одбијају тужбене захтеве образлажући да је Фонд ПИО радио по Закону који за сада није оцењен неуставним. Део основних судова одбија предлоге да парничне поступке стави у стање мировања док се УСС не изјасни о уставности Закона што указује да прикривени план смањивања броја парничних тужби. Део филијала Фонда ПИО одбија да прими захтеве оштећених пензионера за признавање права на исплату разлике између исплаћеног и припадајућег износа пензије због примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија са припадајућом законском каматом. Такви поступци су незаконити и ми предлажемо да се захтев надлежној филијали достави поштом препоручено са повратницом а да се потврда поште о предаји пошиљке и повратница чува уз примерак захтева који је достављен надлежној филијали фонда ПИО.

У случају регулисања дуга посебним законом, што је мало вероватно уколико не дође до промене скупштинске већине у НСРС, сви би се судски парнични поступци морали завршити позитивно по оштећене пензионере јер би тек тада судови морали доносити позитивне пресуде.

У овом тренутку је најважније како оштећени пензионери да спрече застаревање својих потраживања по основу штете која им је учињена смањењем пензије. Покретање судског поступка пред парничним судом прекида застаревање али изискује плаћање судских такси које зависе од висине тужбеног захтева. Прописима је предвиђена могућност да се оне плаћају и у више рата. Адвокатске канцеларије са којима сарађујемо, за свој рад не траже накнаду унапред до позитивног окончања поступка уз обавезу клијента да плаћа судске таксе и судског вештака. Они који раније покрену парнични поступак пре ће наплатити штету. Покретање управног поступка, који треба да се заврши тужбом Управном суду, је такође сигуран пут прекида застаревања потраживања настале штете. Такса у управном поступку не постоји а за пресуду Управног суда је релативно мала око (1680 динара). Управни поступак може покренути сваки оштећени пензионер. Како би се обезбедила масовност у подношењу захтева,  Удружење је са адвокатским канцеларијама са којима сарађује осмислило Захтев фонду ПИО за признавање права на исплату разлике између исплаћеног и припадајућег износа пензије са каматом, због примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија. После предаје захтева оштећени пензионер врши избор адвоката са којим склапа одговарајући споразум о заступању. Уколико се Фонд о захтеву не изјасни у року од 30 дана, доставља се Жалба због ћутања управе. Уколико се Захтев решењем одбије од стране првостепеног органа, другостепеном органу Фонда ПИО се доставља жалба коју треба да изради адвокат. Уколико оштећени буду хтели, моћи ће у договору са адвокатом одмах да покрену и парнични поступак. Део адвокатских канцеларија траже накнаду само за канцеларијске трошкове од 1000 динара што је коректно. Позивамо оштећене пензионере који нису у могућности да плаћају судске таксе у парничном поступку да одмах покрену управни поступак достављајући наведеи захтев надлежној филијали Фонда ПИО да би у том поступку била поднета и тужба Управном суду ради прекида застаревања потраживања. Великим бројем  захтева вршимо и притисак на судство да поштује Устав Србије и власт да проблем разреши доношењем прописа о накнади штете свим оштећеним пензионерима. После позитивне одлуке Уставног суда Србије или ЕСЉП у Стразбуру стекли би се услови за масовно подношење парничних тужби.

Позивамо адвокатске канцеларије да се укључе у подршку оштећеним пензионерима ради заштите њихових права.

Позивамо оштећене пензионере да користе само упутства УСПВЛС која се налазе на сајтовима penzionervojni.rs, penzin.rs и Фб страници Пензионери Србије, да објашњења траже на тел. 064 2677525, 064 2354113, 065 215 2416, 063 388871, Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com или  лично на адреси УСПВЛС: Савски трг 9, трећи спрат у Београду, четвртком од 11 сати или по договору. Учешће у кампањи не условљавамо чланством у удружењу.

Испод линк до дописа оштећеног пензионера који се жали на поступак филијале фонда ПИО у Н. Саду:

Baglica Bubalo

 

About The Author

Оставите одговор