Реформа пензијског система Србије-предлог

0


Реформама пензијског система Србије од 2003. године стално су смањивана права пензионера али изенама Закона о ПиО 2014 дошло је до  деформација у управљању и остваривању права корисника и осигураника која су Уставом загарантована. Протеклих година је одржано неколико округлих столова и трибина о реформи пензијског система Србије али појединачни предлози са њих нису прихваћени и операцонализован од стране Министарства за рад као носиоца припреме закона. После вишегодишње борбе за отклањање неуставности и назаконитости у раду Фонда ПиО Удружење је у сарадњи са групом правника и економиста урадила Предлог Закона о изменама и допунама Закона о ПиО којим предлажемо реформу пензијског система Србије и на такав начин тражимо остваривање ускраћених права пензионера.

Пензијски систем Србије обухвата око 1 715 000 пензионера, око 2 160 000 стално запослених и око 650 000 запослених на привременим и повременим пословима а његов годишњи буџет износи преко 5,6 млд евра.  У органзацији и раду Фонда ПиО  три питања су веома важна: управљање, финансирање Фонда  и остваривање стечених права садашњих и будућих пензионера. По сваком од ових питања је дошло до деформација које реформом треба да се отклоне да би он остваривао своју друштвену функцију. До измена Закона ПиО у децембру 2014. године Фондом су равноправно управљали представници његових корисника-пензионера, осигураника – запослених, послодаваца и државе, када је изменом Закона број чланова УО смањен са 21 на 7 од којих су 4 представници државе. Променама састава Управног одбора прекинуте су активности на спровођењу реформе Фонда која је започета 2012. године у складу са пројектом Светске банке у циљу повећања његове одрживости.  Управни одбор Фонда је покренуо и судске поступке за доказивање да су бање власништво Фонда у којима је донето 18 позитивних правоснажних пресуда о томе, због чега је он 2014. године изменама Закона ПиО смањен и смењен.  У периоду већинског управљања Фондом од стране Владе Србије усвојено је  неколико противуставних закона и измена Закона ПиО којима се достигнута права пензионера не гарантују и ускраћују. Пензије које су веће од 25 ооо динара су умањене, од 2012. године нису усклађиване са растом инфлације и БДП, пензионерима се пред изборе додељује новчана помоћ, делу пензионера се исплаћује увећање уз пензију које није резултат уплата доприноса у радном веку, дата је сагласност за приватизацију једног броја бања  које су власништво Фонда итд. Нашим предлогом промена врши се усклађивање Закона са одредбама Устава Србије и међународним конвенцијама чији је потписник Република Србија а потребна издвајања за пензије су у границама 11% БДП као је Законом о буџету и одређено, супротно настојањима актуелне власти да се она сведу испод 9% БДП.

Покретањем јавне расправе о реформи Фонда информишемо грађане о злоупотребама у пензијском систему, нудимо решења и тражимо њихово побољшање због интереса и остваривања стечених права преко 4 милиона грађана.

Као циљеве реформе пензијског система у Предлогу закона је операционализовано:

  1. Већинско управљање Фондом од стране осигураника-будућих пензионера и корисника-садашњих пензионера.
  2. Регулисање поступка утврђивања и провере репрезентативности организација пензионера потребне за одређивање њихових представника у органима управљања Фондом.
  3. Остваривање стечених права корисника и осигураника Фонда односно повраћај неисплаћених делова пензије због примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија.
  4. Ванредно усклађивање пензија због њиховог неусклађивања у потребном обиму од 2012 до 2019. године.
  5. Дефинисање коректније формуле за законско усклађивање пензија, два пута годишње и то са пуним процентом раста цена и 50 одсто раста зарада.  
  6. Укидање трајног смањења пензија због одласка у превремену старосну пензију.
  7. Изједначавање најниже пензије пољопривредника са најнижом пензијом корисника из категорије запослених и самосталних делатности.
  8. Увођење социјалног додатка уз пензију који не би био пропорционалан висини пензије него би зависио од укупног имовинског стања породице пензионера а који би био финасиран из будџета.
  9. Управљање имовином од стране Фонда и остваривање прихода по том основу.
  10. Повећање финансијске самосталности и одрживости Фонда.

Предлогом закона  покрећемо друштвену расправу о  злоупотреби Фонда ПиО од извршне власти, његовој реформи ради финансијске одрживости, гарантовања стечених права грађана и побољшања њихове социјалне сигурности. Реформом пензијског система би повећали пољуљано поверење осигураника у пензијски систем да би уплаћивали или да од послодавца тражили да им се уплаћују доприносе на стварну основицу и тако додатно увећали приходе Фонда. 

Изменама Закона о ПиО  које нису у складу са Уставом Републике Србије извршена је дискриминација корисника и осигураника Фонда и створено незадовољство грађана због кршења њихових стечених права.  

Борбу за одржив пензијски систем и одбрану стечених права садашњих и будућих пензионера морају заједно да воде синдикалне и пензионерске организације. Нашу понуду да заједно радимо предлог закона о реформи пензијског система, већина синдиката запослених нису у потпуности разумели као обавезу према својим члановима.

Радна група Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије је израдила Предлог Закона о изменама и допунама Закона о ПиО ( налази се  сајту испод овог текста), којим је све напред наведено операционализовано и образложено. Планирамо да после парламентарних избора у Србији организујемо народну иницијативу са циљем прикупљањљ потребног броја потписа бирача ради расправе о Предлогу закона у Народној скупштини Републике Србије.

Уколико имате примедби и предлога молимо вас да нам их доставите на емаил; uspvlas.beograd@gmail.com.

About The Author

Оставите одговор