Obrazac Zahteva penzionera za povraćaj neisplaćenih penzija od 1.novembra 2014. do 30. septembra 2018. godine

2

Penzija u tegli-cupu AV

ПЕНЗИОНЕРИ ОШТЕЋЕНИ ЗБОГ СМАЊЕЊА ПЕНЗИЈА НАСТАВЉАЈУ И ПОСЛЕ 1. ОКТОБРА ДА ФОНДУ ПИО ДОСТАВЉАЈУ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ ИСПЛАЋЕНОГ И ПРИПАДАЈУЋЕГ ИЗНОСА ПЕНЗИЈЕ СА КАМАТОМ.

Адвокати одлучују да ли ће покретати парничне тужбе. Због манипулација и покушаја преваре пензионера од стране Фонда ПиО захтев се подноси само на формулару који су осмислили адвокати а не Фонд. Захтев треба да буде заснован на прописима ради даљег вођења поступка у којем ће се подносити жалбе, тужба и представке… Захтев може да се достави и препорученом поштанском пошиљком с повратницом. Поступак није завршен достављањем захтева филијали Фонда ПиО већ у том поступку је потребно у временским роковима достављати жалбе, органима фонда ПиО , тужбу Управном суду и Жалбу Уставном суду Србије да би обезбедили непрекидност поступка док ЕСЛЈП у Стразбуру не донесе одлуку по већ достављеним представкама. На сајту ћемо објављивати жалбе и тужбе на решења и одлуке које буду доносили органи ПиО и Управни суд . После подношења Захтева надлежној филијали Фонда пратите наш сајт.

________________________________        ЈМБГ: ______________________________

( Име и презиме )

________________________________         

( Ул.и број )                                                      

________________________________                              

( Место )                                                        

________________________________

( Датум )                                                                                                                              

                                         Филијали фонда ПИО______________________

                                         Ул. и бр. _________________________________

                                         Место    __________________________________

Предмет:

Признавање права на разлику између исплаћеног и припадајућег износа пензије са законском каматом у периоду од ____________201____. до 30.09.2018.године, Захтев.-

На основу чланова 1. , 2. ,  8. , 9. , 10. , 16. , 30., 39. , 58. , 59, 60. , 61. ,79. , 102. ,103. , 104. и 116. Закона о општем управном поступку (,,Сл. гласник РС,, , број 18/2016 ), подносим ,

З   А   Х   Т   Е   В  

Да ми се, у складу са чланovima 6, 9, 150, 151. тачка 5 и 7. и 173. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (Сл. гласник РС 34/2003, 64/2004,84/2004,85/2005,101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012,62/2013, 108/2013 и 75/2014), чл. 20. став 1 и 2., чл. 58. став 1 и 2, и чл.70. став 1 и 2. Устава Републике Србије (,,Сл. гласник РС,, , број 83/2005 и 98/2006). чл. 1, 13 и 17. Европске конвенције о људским правима и основним слободама, чл. 1. Додатног протокола уз Конвенцију и чл. 1. Протокола број 12. уз Конвенцију, призна право на разлику између исплаћеног и припадајућег износа пензије због примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, за период смањења пензије уз обрачун законске затезне камате на целокупан неисплаћени износ.

      подносилац захтева

About The Author

2 thoughts on “Obrazac Zahteva penzionera za povraćaj neisplaćenih penzija od 1.novembra 2014. do 30. septembra 2018. godine

Оставите одговор