Usklađivanje penzija u 2022. godini za 5,495%

0

Penzija u tegli-cupu AV

PODACI potrebni za redovno usklađivanje penzija u 2022.godini o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji* za period jul 2020 – jun 2021. godine u odnosu na period jul 2019 – jun 2020. godine, zaokružene na dve decimale(Službeni glasnik R. Srbije br. 95 od 01.10.2021. g.)Shodno odredbama člana 22. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, „Službeni glasnik RS”, broj 86/19, („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18 i 46/19 – US), a u skladu sa zahtevom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje, broj 021-01-13/237/2021-07 od 29. septembra 2021. godine,Republički zavod za statistiku objavljujePODATKEo kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji* za period jul 2020 – jun 2021. godine u odnosu na period jul 2019 – jun 2020. godine, zaokružene na dve decimaleindeks%Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa108,958,95Indeks potrošačkih cena102,042,04* Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Direktor,dr Miladin Kovačević, s.r.

Komentar: I u podacima na osnovu kojih se usklađuju penzije je vidljvo da podaci o rastu cena i plata u drugoj polovini 2021. godini nisu uračunati za usklađivawe tako da će penzioneri u 2022. godini živeti sa inflacijom iz druge polovine 2021. i inflacije u toku 2022. godine… Švajcarska formula koja u drugim državama uzima podatke iz prethodne godine u Srbiji je inovirana tako da se ne koriste podaci iz druge polovine prethodne godine. Sami smo svedoci inflacije od jula ove godine sa kojom cemo živeti cele naredne godine. Toliko o švajcarskoj formuli na SNS način!Prema ovim saopštenim podacima usklađivanje penzija početkom februara sa januarskom penzijom u 2022. godini ce biti izvršeno sa 50 odsto inflacije (a to je 1, 02%) i 50 odsto rasta prosečne zarade (a to je 4,475%). Prema gore navedenim podacima usklađivanje penzija će biti za 5,495%.

About The Author

Оставите одговор